Skip to content

FAQ o Composition API

TIP

Tato část FAQ předpokládá předchozí zkušenosti s Vue - zejména s Vue 2 a převážným používáním Options API.

Co je Composition API?

Composition API je sada API, která nám umožňuje vytvářet Vue komponenty pomocí importovaných funkcí místo deklarování možností (options) Jedná se o obecný termín, který zahrnuje následující API:

 • Reactivity API, např. ref() a reactive(), které nám umožňuje přímo vytvářet reaktivní stav, computed proměnné a watchery.

 • Lifecycle Hooks, např. onMounted() a onUnmounted(), které nám umožňují programově se připojit k životnímu cyklu komponenty.

 • Dependency Injection, tj. provide() a inject(), které nám umožňují využívat systém závislostí Vue při používání Reactivity API.

Composition API je vestavěnou funkcí Vue 3 a Vue 2.7. Pro starší verze Vue 2 použijte oficiálně udržovaný plugin @vue/composition-api. V Vue 3 se primárně používá společně se syntaxí <script setup> v Single-File komponentách (SFC). Zde je základní příklad komponenty používající Composition API:

vue
<script setup>
import { ref, onMounted } from 'vue'

// reaktivní stav
const count = ref(0)

// funkce, které mění stav a spouští aktualizace
function increment() {
 count.value++
}

// lifecycle hooks
onMounted(() => {
 console.log(`Počáteční hodnota je ${count.value}.`)
})
</script>

<template>
 <button @click="increment">Počet je: {{ count }}</button>
</template>

Navzdory API stylu založenému na funkční kompozici Composition API NENÍ funkcionální programování. Composition API ve Vue je založeno na paradigmatu reaktivní změny, zatímco funkcionální programování klade důraz na neměnnost.

Pokud máte zájem naučit se používat Vue s Composition API, můžete nastavit preferenci API pro celý web na Composition API pomocí přepínače API preference nahoře ve sloupci levého menu a poté projít průvodcem od začátku.

Proč Composition API?

Lepší opakování logiky

Hlavní výhodou Composition API je, že umožňuje čisté a efektivní opakování logiky ve formě composable funkcí. Řeší všechny nevýhody mixins, primárního mechanismu znovupoužitelné logiky pro Options API.

Schopnost Composition API opakovat logiku vedla k vzniku působobivých komunitních projektů, jako je VueUse, neustále se rozšiřující sbírka composable utilit. Taktéž slouží jako čistý mechanismus pro snadné integrování stavových služeb nebo knihoven třetích stran do reaktivního systému Vue, například neměnitelná data, stavové automatyRxJS.

Flexibilnější organizace kódu

Mnoho uživatelů miluje, že s Options API píšeme z definice organizovaný kód: každá část má své místo na základě volby, pod kterou spadá. Nicméně Options API představuje vážné omezení, když logika jedné komponenty přesáhne určitou úroveň složitosti. Toto omezení je zvláště patrné u komponent, které potřebují řešit více logických záležitostí, což jsme viděli na vlastní oči v mnoha produkčních Vue 2 aplikacích.

Vezměme si například komponentu prohlížeče složek z grafického rozhraní Vue CLI: tato komponenta je zodpovědná za následující logické zájmy:

 • Sledování aktuálního stavu složky a zobrazení jejího obsahu
 • Manipulace s navigací ve složkách (otevírání, zavírání, obnovování...)
 • Vytváření nových složek
 • Přepínání zobrazení pouze oblíbených složek
 • Přepínání zobrazení skrytých složek
 • Manipulace s aktuálním pracovním adresářem

Původní verze komponenty byla napsána v Options API. Pokud každému řádku kódu přiřadíme barvu na základě logického problému, se kterým se zabývá, vypadá to takto:

Komponenta prohlížeče složek dříve

Všimněte si, jak je kód zabývající se stejným logickým problémem nucen být rozdělen do různých sekcí, umístěných na různých částech souboru. V komponentě, která má několik set řádků, vyžaduje pochopení a navigace v jednom logickém problému neustálé posouvání nahoru a dolů souborem, což je mnohem obtížnější, než by mělo být. Navíc, pokud bychom někdy chtěli extrahovat logický problém do znovupoužitelné utility, bude potřeba celkem hodně práce najít a extrahovat správné části kódu z různých částí souboru.

Zde je stejná komponenta, před a po refaktoringu do Composition API:

Komponenta prohlížeče složek nyní

Všimněte si, že kód související se stejným logickým problémem může být nyní seskupen spolu: již nemusíme při práci na konkrétním logickém problému přeskakovat mezi různými bloky možností. Navíc teď můžeme s minimálním úsilím přesunout skupinu kódu do externího souboru, protože již kód nemusíme přeskupovat. Tato menší náročnost při refaktoringu je pro dlouhodobou udržitelnost ve velkých projektech klíčová.

Lepší odvozování typů

V posledních letech stále více frontendových vývojářů přechází na TypeScript, protože nám pomáhá psát robustnější kód, provádět změny s větší jistotou a poskytuje lepší development experience (DX) s podporou v IDE. Přitom Options API, které byla původně vytvořeno v roce 2013, bylo navrženo bez zohlednění odvozování typů. Museli jsme implementovat různé absurdně složité gymnastiky, abychom zajistili, že odvozování typů bude s Options API fungovat. I přes veškeré úsilí může odvozování typů pro Options API stále selhávat u mixins a dependency injections.

Tohle vedlo mnoho vývojářů, kteří chtěli Vue používat s TS, k tomu, aby se obrátili ke Class API, které je postaveno na vue-class-component. Jenže API založené na třídách se silně spoléhá na ES dekorátory, což je funkce jazyka, která byla v době vývoje Vue 3 v roce 2019 pouze návrhem ve fázi 2. Považovali jsme za příliš riskantní založit oficiální API na nestabilním návrhu. Od té doby prošel návrh dekorátorů dalším kompletním přepracováním a fáze 3 konečně dosáhl až v roce 2022. Kromě toho API založené na třídách trpí podobnými omezeními pro znovupoužití logiky a organizaci kódu jako Options API .

Naproti tomu Composition API využívá převážně běžné proměnné a funkce, které jsou k typům přirozeně přátelské. Kód napsaný v Composition API může plně využívat odvozování typů s minimální potřebou ručních nápověd. Většinou bude kód v Composition API vypadat téměř identicky v TypeScriptu i v běžném JavaScriptu. To také umožňuje uživatelům běžného JavaScriptu těžit z částečného odvozování typů.

Menší produkční balíček a nižší režie

Kód napsaný v Composition API a <script setup> je také efektivnější a lépe se minimalizuje než ekvivalentní kód Options API. To je způsobeno tím, že šablona v komponentě <script setup> je zkompilována jako funkce vložená do stejného rozsahu (scope) jako kód <script setup>. Na rozdíl od přístupu k vlastnostem pomocí this může zkompilovaný kód šablony přímo přistupovat k proměnným deklarovaným uvnitř <script setup> bez prostředníka v podobě instance proxy. To také vede k lepší minimalizaci, protože všechna jména proměnných lze bezpečně zkrátit.

Vztah k Options API

Kompromisy

Někteří uživatelé, kteří přešli z Options API, zjistili, že jejich kód v Composition API je méně organizovaný a dospěli k závěru, že Composition API je z hlediska organizace kódu „horší“. Doporučujeme uživatelům s tímto názorem, aby se na tento problém podívali z jiné perspektivy.

Je pravda, že Composition API již neposkytuje „ochranné zábradlí“, které vás vede k umístění kódu do příslušných kategorií. Na oplátku můžete psát kód komponenty tak, jak byste psali běžný JavaScript. To znamená, že můžete a měli byste aplikovat jakékoli osvědčené postupy pro organizaci kódu na svůj kód v Composition API tak, jak byste to dělali při psaní běžného JavaScriptu. Pokud dokážete psát dobře organizovaný JavaScript, měli byste být schopni psát dobře organizovaný kód v Composition API.

Options API vám umožňuje při psaní kódu komponent „méně přemýšlet“, a proto jej mnoho uživatelů miluje. Nicméně, snižováním mentální zátěže vás také zavazuje předepsaným vzorem organizace kódu bez možnosti úniku, což může ztížit refaktoring nebo zlepšování kvality kódu ve větších projektech. V tomto ohledu poskytuje Composition API lepší škálovatelnost do budoucna.

Pokrývá Composition API všechny použití?

Ano, pokud jde o stavovou logiku. Při použití Composition API je zde pouze několik vlastností (options), které mohou být stále potřebné: props, emits, nameinheritAttrs.

TIP

Od verze 3.3 můžete přímo v <script setup> použít defineOptions pro nastavení názvu komponenty nebo vlastnosti inheritAttrs.

Pokud plánujete používat výhradně Composition API (spolu s výše uvedenými vlastnostmi), můžete zmenšit velikost produkčního balíčku o několik kilobytů pomocí přepínače při kompilaci, který z Vue odstraní kód související s Options API. Upozorňujeme, že to ovlivní i Vue komponenty ve vašich závislostech.

Můžu použít obě API ve stejné komponentě?

Ano. V Options API komponentě můžete použít Composition API prostřednictvím volby setup().

Doporučujeme to ovšem udělat pouze v případě, že máte existující projekt v Options API, který potřebuje integrovat nové funkce / externí knihovny napsané v Composition API.

Bude Options API zastaralé (deprecated)?

Ne, nemáme v plánu to udělat. Options API je nedílnou součástí Vue a důvodem, proč ho mnoho vývojářů miluje. Zároveň si uvědomujeme, že mnoho výhod Composition API se projevuje pouze ve větších projektech a Options API zůstává solidní volbou pro mnoho málo až středně složitých scénářů.

Vztah s Class API

Už nedoporučujeme používání Class API ve Vue 3, protože Composition API poskytuje skvělou integraci s TypeScriptem a další výhody znovupoužití logiky a organizace kódu.

Porovnání s React Hooks

Composition API poskytuje stejnou škálu možností pro kompozici logiky jako React Hooks, ale s některými důležitými rozdíly.

React Hooks jsou opakovaně volány pokaždé, když se komponenta aktualizuje. To vytváří několik problémů, které mohou zmást i zkušené React vývojáře. Také to vede k problémům s optimalizací výkonu, které mohou vážně ovlivnit DX. Zde jsou některé příklady:

 • Hooks jsou citlivé na pořadí volání a nemohou být podmíněné.

 • Proměnné deklarované v React komponentě mohou být zachyceny uzávěrem hooku a stát se „zastaralými“ (stale), pokud vývojář nepředá správné pole závislostí. To vede k tomu, že se vývojáři Reactu spoléhají na ESLint pravidla, která správné předávání závislostí zajišťují. Pravidlo však často není dostatečně chytré a přespříliš kompenzuje správnost, což vede k zbytečné invalidaci a problémům u okrajových případů.

 • Náročné výpočty vyžadují použití useMemo, což opět vyžaduje manuální předání správného pole závislostí.

 • Událostní obslužné rutiny předané komponentám potomků způsobují zbytečné aktualizace potomků ve výchozím nastavení a vyžadují explicitní useCallback jako optimalizaci. Je to téměř vždy potřeba a opět to vyžaduje správné pole závislostí. Pokud se to zanedbá, aplikace se nativně zbytečně často překresluje a může to způsobit problémy s výkonem, aniž bychom si toho byli vědomi.

 • Tzv. „stale closure“ problém spolu s funkcemi pro souběžnost (Concurrent features), ztěžuje určení, kdy se kód hooku spustí, a ztěžuje práci s proměnným stavem, který by měl přetrvávat mezi vykreslením (pomocí useRef).

Na rozdíl od toho Vue Composition API:

 • Volá kód setup() nebo <script setup> pouze jednou. To způsobuje, že kód lépe odpovídá intuitivnímu používání idiomatického JavaScriptu, protože se nemusíte starat o „stale closures“. Volání Composition API také není citlivé na pořadí volání a může být podmíněné.

 • Reaktivní systém Vue automaticky sbírá reaktivní závislosti používané v computed proměnných a watcherech, takže není potřeba závislosti ručně deklarovat.

 • Není potřeba ručně ukládat callback funkce pro zabránění zbytečných aktualizací potomků. Obecně platí, že fine-grained reaktivní systém Vue zajišťuje, že se potomci aktualizují pouze tehdy, když je to potřeba. Ruční optimalizace aktualizací potomků jsou pro vývojáře Vue téma jen zřídka.

Uznáváme kreativitu React Hooks a jsou hlavním zdrojem inspirace pro Composition API. Nicméně, výše zmíněné problémy existují v jeho návrhu a zjistili jsme, že reaktivní model Vue poskytuje způsob, jak se jim vyhnout.

FAQ o Composition API has loaded