Skip to content

Používání Vue s TypeScriptem

Typový systém jako TypeScript dokáže pomocí statické analýzy při buildu odhalit mnoho běžných chyb. Tím snižuje riziko runtime chyb v produkci a také nám umožňuje s větší jistotou refaktorovat kód ve velkých aplikacích. TypeScript také zlepšuje ergonomi pro vývojáře pomocí automatického doplňování na základě typů v IDE.

Vue je samo o sobě v TypeScriptu napsáno a poskytuje pro TypeScript plnou podporu. Všechny oficiální Vue balíčky obsahují zabalené deklarace typů, které by měly fungovat ihned po instalaci.

Nastavení projektu

Oficiální nástroj pro vytváření projektových šablon create-vue nabízí možnost vytvořit Vue projekt připravený pro TypeScript s podporou Vite.

Přehled

Při použití Vite-based nastavení jsou vývojový (dev) server a bundler transpile-only a neprovádějí žádnou typovou kontrolu. To zajišťuje, že Vite dev server zůstává i při použití TypeScriptu velmi rychlý.

 • Během vývoje doporučujeme pro okamžitou zpětnou vazbu ohledně typových chyb spoléhat na dobře nastavené IDE.

 • Pokud používáte SFC, použijte pro kontrolu typů a generování deklarací typů z příkazové řádky nástroj vue-tsc. vue-tsc je wrapper okolo tsc, vlastního příkazového rozhraní TypeScriptu. Pracuje podobně jako tsc s tím rozdílem, že kromě souborů TypeScriptu podporuje i Vue SFC. Můžete spustit vue-tsc v režimu sledování (watch mode) paralelně s Vite dev serverem nebo použít Vite plugin jako vite-plugin-checker, který kontroluje v samostatném pracovním vlákně.

 • Vue CLI podporu pro TypeScript také poskytuje, ale již není doporučován. Viz poznámky níže.

Podpora IDE

 • Silně doporučujeme Visual Studio Code (VS Code) pro jeho skvělou podporu TypeScriptu bez dalšího nastavování.

  • Rozšíření Vue - Official (dříve Volar) je oficiální rozšíření pro VS Code, které poskytuje podporu TypeScriptu pro Vue SFC, spolu s mnoha dalšími skvělými funkcemi.

   TIP

   Vue - Official nahrazuje Vetur, naše předchozí oficiální rozšíření VS Code pro Vue 2. Pokud máte momentálně nainstalovaný Vetur, ujistěte se, že ho ve Vue 3 projektech vypnete.

 • WebStorm též poskytuje nativní podporu jak pro TypeScript, tak pro Vue. Další JetBrains IDE je také podporují, buď nativně nebo pomocí bezplatného pluginu. Od verze 2023.2 obsahuje WebStorm a Vue Plugin vestavěnou podporu pro Vue Language Server. Můžete nastavit službu Vue tak, aby používala integraci Volar na všech verzích TypeScriptu v Settings > Languages & Frameworks > TypeScript > Vue. Výchozí nastavení používá Volar pro verze TypeScriptu 5.0 a vyšší.

Konfigurace tsconfig.json

Projekty vytvořené pomocí create-vue obsahují přednastavený tsconfig.json. Základní konfigurace je abstrahována v balíčku @vue/tsconfig. V rámci projektu používáme Project References pro zajištění správných typů pro kód spouštěný v různých prostředích (např. kód pro aplikaci a pro automatické testy by měl mít různé globální proměnné).

Při ruční konfiguraci tsconfig.json jsou zvlášť zajímavé některé možnosti:

Viz také:

Poznámka k Vue CLI a ts-loader

V nastavení založeném na nástroji webpack, jako je Vue CLI, je běžné provádět typovou kontrolu jako součást transformačního procesu modulu, například pomocí ts-loader. To však není čisté řešení, protože systém typů potřebuje pro provedení typové kontroly znalost celého grafu modulů. Transformační krok jednotlivého modulu jednoduše není správné místo pro tuto úlohu. Vede to k následujícím problémům:

 • ts-loader může provádět typovou kontrolu až po transformaci kódu. To ale neodpovídá chybám, které vidíme v IDE nebo od vue-tsc, jenž se zpětně mapují přímo na zdrojový kód.

 • Typová kontrola může být pomalá. Když se provádí ve stejném vlákně/procesu jako transformace kódu, výrazně to ovlivňuje rychlost sestavení celé aplikace.

 • Již máme typovou kontrolu běžící přímo v našem IDE v samostatném procesu, takže náklady na zpomalení vývojového (dev) prostředí opravdu nejsou dobrý kompromis.

Pokud v současnosti používáte Vue 3 + TypeScript přes Vue CLI, silně doporučujeme přejít na Vite. Také pracujeme na možnostech CLI, které umožní podporu pouze pro překlad TS, abyste mohli pro typovou kontrolu přejít na vue-tsc.

Obecné poznámky k použití

defineComponent()

Aby TypeScript správně odvozoval typy uvnitř možností (options) komponenty, musíme komponenty definovat pomocí defineComponent():

ts
import { defineComponent } from 'vue'

export default defineComponent({
 // povolené odvozování typů (type inference)
 props: {
  name: String,
  msg: { type: String, required: true }
 },
 data() {
  return {
   count: 1
  }
 },
 mounted() {
  this.name // typ: string | undefined
  this.msg // typ: string
  this.count // typ: number
 }
})

defineComponent() také podporuje odvozování props předaných do setup() při použití Composition API bez <script setup>.

ts
import { defineComponent } from 'vue'

export default defineComponent({
 // povolené odvozování typů (type inference)
 props: {
  message: String
 },
 setup(props) {
  props.message // typ: string | undefined
 }
})

Viz také:

TIP

defineComponent() umožňuje odvozování typů i pro komponenty definované v čistém JavaScriptu.

Použití v Single-file komponentách (SFC)

Pro použití TypeScriptu v SFC přidejte atribut lang="ts" do tagu <script>. Když je zadáno lang="ts", přísnějšímu ověřování typů podléhají i všechny výrazy v šabloně.

vue
<script lang="ts">
import { defineComponent } from 'vue'

export default defineComponent({
 data() {
  return {
   count: 1
  }
 }
})
</script>

<template>
 <!-- povolené ověřování typů a automatické dokončování -->
 {{ count.toFixed(2) }}
</template>

lang="ts" lze použít i spolu se <script setup>:

vue
<script setup lang="ts">
// TypeScript povolen
import { ref } from 'vue'

const count = ref(1)
</script>

<template>
 <!-- povolené ověřování typů a automatické dokončování -->
 {{ count.toFixed(2) }}
</template>

TypeScript v šablonách

Sekce <template> také podporuje TypeScript pro binding výrazů, pokud je použita značka <script lang="ts"> nebo <script setup lang="ts">. To je užitečné v případech, kdy potřebujete provést přetypování ve výrazech šablon.

Zde je uměle vytvořený příklad:

vue
<script setup lang="ts">
let x: string | number = 1
</script>

<template>
 <!-- chyba, protože x může být řetězec -->
 {{ x.toFixed(2) }}
</template>

Chybu lze obejít pomocí inline přetypování:

vue
<script setup lang="ts">
let x: string | number = 1
</script>

<template>
 {{ (x as number).toFixed(2) }}
</template>

TIP

Pokud používáte Vue CLI nebo nastavení založené na nástroji webpack, TypeScript ve výrazech šablon vyžaduje vue-loader@^16.8.0.

Použití s TSX

Vue také podporuje tvorbu komponent s JSX / TSX. Podrobnosti jsou popsány v průvodci Funkce pro vykreslení & JSX.

Generické komponenty

Generické komponenty jsou podporovány ve dvou případech:

Návody pro specifická API

Používání Vue s TypeScriptem has loaded