Skip to content

Composition API: Lifecycle hooks

Poznámka k použití

Všechny API funkce uvedené na této stránce musí být volány synchronně v setup() fázi komponenty. Pro více informací se podívejte na Průvodce - Lifecycle hooks.

onMounted()

Registruje callback, který se volá po připojení komponenty.

 • Typ

  ts
  function onMounted(callback: () => void): void
 • Detaily

  Komponenta je považována za připojenou (mounted) poté, co:

  • Byly připojeny všechny její synchronní komponenty potomků (neplatí pro asynchronní komponenty nebo komponenty uvnitř <Suspense> hierarchie).

  • Byl vytvořen její vlastní DOM a vložen do rodičovského kontejneru. Všimněte si, že to zaručuje, že DOM komponenty je v dokumentu pouze tehdy, pokud je v něm také root kontejner aplikace.

  Tento hook se typicky používá pro provádění vedlejších efektů, které potřebují přístup k vykreslenému DOM komponenty, nebo pro omezení kódu souvisejícího s DOM na klientovi v aplikaci vykreslené na serveru.

  Tento hook není volán během vykreslování na serveru (SSR).

 • Příklad

  Přístup k elementu pomocí template ref:

  vue
  <script setup>
  import { ref, onMounted } from 'vue'
  
  const el = ref()
  
  onMounted(() => {
   el.value // <div>
  })
  </script>
  
  <template>
   <div ref="el"></div>
  </template>

onUpdated()

Registruje callback, který se volá poté, co komponenta aktualizuje svůj DOM v důsledku změny reaktivního stavu.

 • Typ

  ts
  function onUpdated(callback: () => void): void
 • Detaily

  Hook updated nadřazené komponenty se volá až po updated komponent potomků.

  Tento hook se volá po každé aktualizaci DOM komponenty, která může být způsobena různými změnami stavu, protože z důvodu optimalizace výkonu může být více změn stavu seskupeno do jednoho vykreslovací cyklu. Pokud potřebujete přistupovat k aktualizovanému DOM po konkrétní změně stavu, použijte místo toho nextTick().

  Tento hook není volán během vykreslování na serveru (SSR).

  Varování

  V hooku updated neměňte stav komponenty - to pravděpodobně povede k nekonečné smyčce aktualizací!

 • Příklad

  Přístup k aktualizovanému DOM:

  vue
  <script setup>
  import { ref, onUpdated } from 'vue'
  
  const count = ref(0)
  
  onUpdated(() => {
   // textový obsah by měl být stejný jako aktuální `count.value`
   console.log(document.getElementById('count').textContent)
  })
  </script>
  
  <template>
   <button id="count" @click="count++">{{ count }}</button>
  </template>

onUnmounted()

Registruje callback, který se zavolá po odstranění komponenty.

 • Typ

  ts
  function onUnmounted(callback: () => void): void
 • Detaily

  Komponenta je považována za odstraněnou (unmounted) poté, co:

  • Byly odstraněny všechny její podřízené komponenty.

  • Byly zastaveny všechny asociované reaktivní efekty (efekt vykreslování a computed proměnné / watchery vytvořené během setup())

  Použijte tento hook k ručnímu čištění vytvořených vedlejších efektů, jako jsou časovače, DOM event listenery nebo serverová připojení.

  Tento hook není volán během vykreslování na serveru (SSR).

 • Příklad

  vue
  <script setup>
  import { onMounted, onUnmounted } from 'vue'
  
  let intervalId
  onMounted(() => {
   intervalId = setInterval(() => {
    // ...
   })
  })
  
  onUnmounted(() => clearInterval(intervalId))
  </script>

onBeforeMount()

Registruje callback, který se zavolá před tím, než se má komponenta připojit.

 • Typ

  ts
  function onBeforeMount(callback: () => void): void
 • Detaily

  Když je tento hook zavolán, komponenta dokončila nastavení svého reaktivního stavu, ale ještě nebyly vytvořeny žádné DOM elementy. Je připravena poprvé vykonat svůj efekt pro vykreslování DOM.

  Tento hook není volán během vykreslování na serveru (SSR).

onBeforeUpdate()

Registruje callback, který se zavolá před tím, než se komponenta chystá aktualizovat svůj DOM kvůli změně reaktivního stavu.

 • Typ

  ts
  function onBeforeUpdate(callback: () => void): void
 • Podrobnosti

  Tento hook lze použít k přístupu ke stavu DOM předtím, než ho Vue aktualizuje. Uvnitř tohoto hooku je také bezpečné upravovat stav komponenty.

  Tento hook není volán během vykreslování na serveru (SSR).

onBeforeUnmount()

Registruje hook, který se má volat před odstraněním instance komponenty.

 • Typ

  ts
  function onBeforeUnmount(callback: () => void): void
 • Podrobnosti

  Když je tento hook zavolán, instance komponenty je stále plně funkční.

  Tento hook není volán během vykreslování na serveru (SSR).

onErrorCaptured()

Registruje callback, který se má volat, když je zachycena chyba propagující se z komponenty potomka.

 • Typ

  ts
  function onErrorCaptured(callback: ErrorCapturedHook): void
  
  type ErrorCapturedHook = (
   err: unknown,
   instance: ComponentPublicInstance | null,
   info: string
  ) => boolean | void
 • Podrobnosti

  Chyby lze zachytit z následujících zdrojů:

  • Vykreslování komponenty
  • Obsluha událostí
  • Lifecycle hooks
  • Funkce setup()
  • Watchery
  • Custom directive hooks
  • Transition hooks

  Hook dostává tři argumenty: chybu, instanci komponenty, která chybu vyvolala, a řetězec s informací, která specifikuje typ zdroje chyby.

  TIP

  V produkčním prostředí bude třetí parametr (info) zkrácený kód místo kompletního řetězce s informací. Na mapování kódů na texty se můžete podívat do Reference chybových kódů v produkci.

  Pro zobrazení stavu chyby uživateli můžete upravit stav komponenty v errorCaptured(). Je však důležité, aby stav chyby nevykresloval původní obsah, který způsobil chybu; jinak bude komponenta vržena do nekonečné smyčky vykreslování.

  Hook může vrátit false, aby zastavil další propagaci chyby. Podrobnosti o propagaci chyb naleznete níže.

  Pravidla propagace chyb

  • Ve výchozím nastavení jsou všechny chyby stále odesílány až na úroveň aplikace do app.config.errorHandler, pokud je definován, aby mohly být tyto chyby stále hlášeny do analytické služby na jednom místě.

  • Pokud existuje více errorCaptured hooks v hierarchii dědičnosti komponenty nebo hierarchii rodičů, všechny budou volány se stejnou chybou, v pořadí odspodu nahoru. To je podobné mechanismu probublávání nativních DOM událostí.

  • Pokud errorCaptured hook sám vyvolá chybu, tato chyba a původní zachycená chyba jsou odeslány do app.config.errorHandler.

  • Hook errorCaptured může vrátit false, aby zabránil propagaci chyby dále. To v podstatě znamená „tato chyba byla zpracována a měla by být ignorována“. Pro tuto chybu to zabrání volání dalších errorCaptured hooks nebo app.config.errorHandler.

onRenderTracked()

Registruje debug hook, který je zavolán, když byla reaktivní závislost sledována vykreslovacím efektem komponenty.

Tento hook se volá pouze v režimu vývoje (dev) a není volán během vykreslování na serveru (SSR).

 • Typ

  ts
  function onRenderTracked(callback: DebuggerHook): void
  
  type DebuggerHook = (e: DebuggerEvent) => void
  
  type DebuggerEvent = {
   effect: ReactiveEffect
   target: object
   type: TrackOpTypes /* 'get' | 'has' | 'iterate' */
   key: any
  }
 • Viz také: Reaktivita podrobně

onRenderTriggered()

Registruje debug hook, který se volá, když reaktivní závislost vyvolá nové spuštění vykreslovacího efektu komponenty.

Tento hook se volá pouze v režimu vývoje (dev) a není volán během vykreslování na serveru (SSR).

 • Typ

  ts
  function onRenderTriggered(callback: DebuggerHook): void
  
  type DebuggerHook = (e: DebuggerEvent) => void
  
  type DebuggerEvent = {
   effect: ReactiveEffect
   target: object
   type: TriggerOpTypes /* 'set' | 'add' | 'delete' | 'clear' */
   key: any
   newValue?: any
   oldValue?: any
   oldTarget?: Map<any, any> | Set<any>
  }
 • Viz také: Reaktivita podrobně

onActivated()

Registruje callback, který se zavolá poté, co je instance komponenty vložena do DOM coby součást stromu uloženého pomocí <KeepAlive>.

Tento hook není volán během vykreslování na serveru (SSR).

onDeactivated()

Registruje callback, který se zavolá poté, co je instance komponenty odebrána z DOM coby součást stromu uloženého pomocí <KeepAlive>.

Tento hook není volán během vykreslování na serveru (SSR).

onServerPrefetch()

Registruje asynchronní funkci, která se vyhodnotí před vykreslením instance komponenty na serveru.

 • Typ

  ts
  function onServerPrefetch(callback: () => Promise<any>): void
 • Detaily

  Pokud callback vrátí Promise, server počká, dokud se Promise nevyřeší, než vykreslí komponentu.

  Tento hook se volá pouze během vykreslování na serveru (SSR) a může být použit pro načítání dat pouze na serveru.

 • Příklad

  vue
  <script setup>
  import { ref, onServerPrefetch, onMounted } from 'vue'
  
  const data = ref(null)
  
  onServerPrefetch(async () => {
   // komponenta je vykreslena jako součást výchozího požadavku
   // data se načítají na serveru, protože to je rychlejší než na klientovi
   data.value = await fetchOnServer(/* ... */)
  })
  
  onMounted(async () => {
   if (!data.value) {
    // pokud jsou při připojení data null, znamená to, že komponenta
    // je dynamicky vykreslena na klientovi
    // proto načíst data na klientovi
    data.value = await fetchOnClient(/* ... */)
   }
  })
  </script>
 • Viz také: Vykreslování na serveru (SSR)

Composition API: Lifecycle hooks has loaded