Skip to content

Kodex chování

Náš slib

V zájmu podpory otevřeného a přívětivého prostředí se jako přispěvatelé a správci zavazujeme, že se našeho projektu a fungování naší komunity budeme účastnit tak, abychom vytvořili prostor bez obtěžování pro každého, bez ohledu na věk, váhu, vzhled, tělesné postižení, etnický původ, sexuální charakteristiky, genderovou identitu a vyjádření, úroveň zkušeností, vzdělání, socioekonomický status, národnost, rasu, náboženství, politickou stranu nebo sexuální identitu a orientaci. Upozorňujeme však, že náboženství, politická strana nebo jiná ideologická příslušnost neposkytují žádné výjimky pro chování, které v tomto Kodexu chování označujeme za nepřijatelné.

Naše standardy

Příklady chování, které přispívá k vytváření pozitivního prostředí, jsou například:

  • Používání vstřícného a inkluzivního jazyka
  • Respektování různých názorů a zkušeností
  • Slušné přijetí konstruktivní kritiku
  • Zaměření na to, co je pro komunitu nejlepší
  • Projevení empatie vůči ostatním členům komunity

Příklady nepřijatelného chování účastníků jsou například:

  • Používání jazyka či obrázků se sexuáním podtextem a nevítaná sexuální pozornost nebo návrhy
  • Trolling, urážlivé/hanlivé komentáře a osobní nebo politické útoky
  • Veřejné nebo soukromé obtěžování
  • Zveřejňování soukromých informací jiných osob, jako je fyzická nebo elektronická adresa, bez výslovného povolení
  • Jiné chování, které by mohlo být v profesionálním prostředí důvodně považováno za nevhodné

Naše odpovědnosti

Správci projektu jsou odpovědní za vyjasnění standardů přijatelného chování a očekává se od nich, že přijmou vhodná a spravedlivá nápravná opatření v reakci na jakékoli případy nepřijatelného chování.

Správci projektu mají právo a odpovědnost odstranit, upravit nebo odmítnout komentáře, úpravy kódu, úpravy wiki, issues a další příspěvky, které nejsou v souladu s tímto Kodexem chování, nebo dočasně či trvale zakázat kteréhokoli přispěvatele za jiné chování, které považují za nevhodné, výhružné, urážlivé nebo škodlivé.

Rozsah

Tento Kodex chování platí jak v rámci projektu, tak i ve veřejném prostoru, kde jednotlivec zastupuje projekt nebo jeho komunitu. Mezi příklady zastupování projektu nebo komunity patří používání oficiální e-mailové adresy projektu, zveřejňování příspěvků prostřednictvím oficiálních účtů na sociálních sítích nebo jednání jako jmenovaný zástupce na online nebo offline akci. Správci projektu mohou definici dále rozvíjet a upřesňovat.

Vymáhání

Případy hrubého, obtěžujícího nebo jinak nepřijatelného chování lze nahlásit kontaktováním projektového týmu na adrese community@vuejs.org. Všechny stížnosti budou přezkoumány a prošetřeny a výsledkem bude odpověď, která bude považována za nezbytnou a přiměřenou okolnostem. Projektový tým je povinen zachovávat mlčenlivost s ohledem na oznamovatele incidentu. Další podrobnosti o konkrétních zásadách prosazování mohou být zveřejněny samostatně.

Správci projektu, kteří nebudou Kodex chování dodržovat či vymáhat správně, mohou čelit dočasným nebo trvalým následkům určeným ostatními členy vedení projektu.

Zdroj

Tento Kodex chování je převzatý z Contributor Covenant, verze 1.4, dostupné na https://www.contributor-covenant.org/version/1/4/code-of-conduct.html

For answers to common questions about this code of conduct, see https://www.contributor-covenant.org/faq

Kodex chování has loaded