Skip to content

Techniky animace

Vue poskytuje komponenty <Transition> a <TransitionGroup> pro zpracování vstupů/odchodů a přechodů v rámci seznamu. Na webu ovšem existuje mnoho dalších způsobů použití animací, dokonce i ve Vue aplkacích. Zde si představíme několik dalších technik.

Animace založené na třídách

Pro prvky, které nevstupují do/neodcházejí z DOM, můžeme animace spouštět dynamickým přidáním CSS třídy:

js
const disabled = ref(false)

function warnDisabled() {
 disabled.value = true
 setTimeout(() => {
  disabled.value = false
 }, 1500)
}
js
export default {
 data() {
  return {
   disabled: false
  }
 },
 methods: {
  warnDisabled() {
   this.disabled = true
   setTimeout(() => {
    this.disabled = false
   }, 1500)
  }
 }
}
template
<div :class="{ shake: disabled }">
 <button @click="warnDisabled">Klikni na mě</button>
 <span v-if="disabled">Tato funkce je vypnuta!</span>
</div>
css
.shake {
 animation: shake 0.82s cubic-bezier(0.36, 0.07, 0.19, 0.97) both;
 transform: translate3d(0, 0, 0);
}

@keyframes shake {
 10%,
 90% {
  transform: translate3d(-1px, 0, 0);
 }

 20%,
 80% {
  transform: translate3d(2px, 0, 0);
 }

 30%,
 50%,
 70% {
  transform: translate3d(-4px, 0, 0);
 }

 40%,
 60% {
  transform: translate3d(4px, 0, 0);
 }
}

Animace řízené stavem

Některé přechodové efekty lze aplikovat interpolací hodnot, například bindingem stylu na element během interakce. Vezměte si například tento příklad:

js
const x = ref(0)

function onMousemove(e) {
 x.value = e.clientX
}
js
export default {
 data() {
  return {
   x: 0
  }
 },
 methods: {
  onMousemove(e) {
   this.x = e.clientX
  }
 }
}
template
<div
 @mousemove="onMousemove"
 :style="{ backgroundColor: `hsl(${x}, 80%, 50%)` }"
 class="movearea"
>
 <p>Pohybujte myší přes tuto oblast...</p>
 <p>x: {{ x }}</p>
</div>
css
.movearea {
 transition: 0.3s background-color ease;
}

Pohybujte myší přes tuto oblast...

x: 0

Kromě barvy můžete binding stylů použít i pro animaci transformace, šířky nebo výšky. Dokonce můžete animovat SVG cesty pomocí pružinové fyziky (spring physics) - koneckonců jsou to všechny datové vazby atributů:

Potáhni mě

Animace s pomocí watcherů

S trochou kreativity můžeme pomocí watcherů animovat cokoli na základě číselného stavu. Například můžeme animovat samotné číslo:

js
import { ref, reactive, watch } from 'vue'
import gsap from 'gsap'

const number = ref(0)
const tweened = reactive({
 number: 0
})

watch(number, (n) => {
 gsap.to(tweened, { duration: 0.5, number: Number(n) || 0 })
})
template
Zadejte číslo: <input v-model.number="number" />
<p>{{ tweened.number.toFixed(0) }}</p>
js
import gsap from 'gsap'

export default {
 data() {
  return {
   number: 0,
   tweened: 0
  }
 },
 watch: {
  number(n) {
   gsap.to(this, { duration: 0.5, tweened: Number(n) || 0 })
  }
 }
}
template
Zadejte číslo: <input v-model.number="number" />
<p>{{ tweened.toFixed(0) }}</p>
Zadejte číslo:

0

Techniky animace has loaded