Skip to content

Reactivity API: Core

Viz také

Pro lepší porozumění Reactivity API je doporučeno přečíst následující kapitoly v průvodci:

ref()

Přijímá vnitřní hodnotu a vrací reaktivní a měnitelný objekt ref s jedinou vlastností .value, která odkazuje na vnitřní hodnotu.

 • Typ

  ts
  function ref<T>(value: T): Ref<UnwrapRef<T>>
  
  interface Ref<T> {
   value: T
  }
 • Podrobnosti

  Objekt ref je měnitelný - tj. můžete do .value přiřadit nové hodnoty. Je také reaktivní - tj. všechny operace čtení .value jsou sledovány a operace zápisu spustí příslušné efekty.

  Pokud je jako hodnota ref přiřazen objekt, objekt je hluboce (deep) reaktivní pomocí reactive(). To také znamená, že pokud objekt obsahuje vnořené ref, budou hluboce rozbaleny.

  Pokud se potřebujete výchozímu „deep“ chování vyhnout, použijte místo toho shallowRef().

 • Příklad

  js
  const count = ref(0)
  console.log(count.value) // 0
  
  count.value = 1
  console.log(count.value) // 1
 • Viz také

computed()

Přijímá getter funkci a vrací reaktivní objekt ref pouze pro čtení s vnitřní hodnotu vrácenou z getteru. Může také přijmout objekt s funkcemi get a set pro vytvoření zapisovatelného objektu ref.

 • Typ

  ts
  // pouze pro čtení
  function computed<T>(
   getter: (oldValue: T | undefined) => T,
   // viz odkaz "Ladění computed proměnných" níže
   debuggerOptions?: DebuggerOptions
  ): Readonly<Ref<Readonly<T>>>
  
  // zapisovatelný
  function computed<T>(
   options: {
    get: (oldValue: T | undefined) => T
    set: (value: T) => void
   },
   debuggerOptions?: DebuggerOptions
  ): Ref<T>
 • Příklad

  Vytvoření computed ref určeného pouze pro čtení:

  js
  const count = ref(1)
  const plusOne = computed(() => count.value + 1)
  
  console.log(plusOne.value) // 2
  
  plusOne.value++ // chyba

  Vytvoření zapisovatelného computed ref:

  js
  const count = ref(1)
  const plusOne = computed({
   get: () => count.value + 1,
   set: (val) => {
    count.value = val - 1
   }
  })
  
  plusOne.value = 1
  console.log(count.value) // 0

  Ladění:

  js
  const plusOne = computed(() => count.value + 1, {
   onTrack(e) {
    debugger
   },
   onTrigger(e) {
    debugger
   }
  })
 • Viz také:

reactive()

Vrátí reaktivní proxy objektu.

 • Typ

  ts
  function reactive<T extends object>(target: T): UnwrapNestedRefs<T>
 • Detaily

  Reaktivní konverze je hluboká (deep): ovlivňuje všechny vnořené vlastnosti. Reaktivní objekt také hluboce rozbaluje jakékoli vlastnosti, které jsou refs, a zároveň udržuje reaktivitu.

  Je třeba také poznamenat, že rozbalování refs není prováděno, když je ref přistupován jako prvek reaktivního pole nebo nativního typu kolekce, jako je Map.

  Pokud se potřebujete výchozímu „deep“ chování vyhnout a udržovat reaktivitu pouze na nejvyšší úrovni objektu, použijte místo toho shallowReactive().

  Vrácený objekt a jeho vnořené objekty jsou obaleny ES Proxy a nejsou rovny původním objektům. Doporučuje se pracovat výhradně s reaktivní proxy a nespoléhat se na původní objekt.

 • Příklad

  Vytvoření reaktivního objektu:

  js
  const obj = reactive({ count: 0 })
  obj.count++

  Rozbalení ref (unwrapping):

  ts
  const count = ref(1)
  const obj = reactive({ count })
  
  // ref bude rozbalen
  console.log(obj.count === count.value) // true
  
  // aktualizuje `obj.count`
  count.value++
  console.log(count.value) // 2
  console.log(obj.count) // 2
  
  // také aktualizuje `count` ref
  obj.count++
  console.log(obj.count) // 3
  console.log(count.value) // 3

  Všimněte si, že refs nejsou rozbaleny při přístupu jako prvek pole nebo kolekce:

  js
  const books = reactive([ref('Vue 3 Guide')])
  // zde je potřeba .value
  console.log(books[0].value)
  
  const map = reactive(new Map([['count', ref(0)]]))
  // zde je potřeba .value
  console.log(map.get('count').value)

  Při přiřazení ref do reactive vlastnosti bude tento ref také automaticky rozbalen:

  ts
  const count = ref(1)
  const obj = reactive({})
  
  obj.count = count
  
  console.log(obj.count) // 1
  console.log(obj.count === count.value) // true
 • Viz také:

readonly()

Přijímá objekt (reaktivní nebo obyčejný) nebo ref a vrací readonly proxy k původnímu objektu.

 • Typ

  ts
  function readonly<T extends object>(
   target: T
  ): DeepReadonly<UnwrapNestedRefs<T>>
 • Detaily

  Readonly proxy je hluboká (deep): jakýkoli přístup k vnořené vlastnosti bude také readonly. Má také stejné chování rozbalování ref jako reactive(), s tím rozdílem, že rozbalené hodnoty budou také readonly.

  Pokud se potřebujete výchozímu „deep“ chování vyhnout, použijte místo toho shallowReadonly().

 • Příklad

  js
  const original = reactive({ count: 0 })
  
  const copy = readonly(original)
  
  watchEffect(() => {
   // funguje pro sledování reaktivity
   console.log(copy.count)
  })
  
  // změna originalu spustí watchery sledující kopii
  original.count++
js
 // změna kopie selže a vyvolá varování
 copy.count++ // varování!

watchEffect()

Okamžitě spustí funkci a sleduje její závislosti. Funkci v případě změny závislostí spustí znovu.

 • Typ

  ts
  function watchEffect(
   effect: (onCleanup: OnCleanup) => void,
   options?: WatchEffectOptions
  ): StopHandle
  
  type OnCleanup = (cleanupFn: () => void) => void
  
  interface WatchEffectOptions {
   flush?: 'pre' | 'post' | 'sync' // výchozí: 'pre'
   onTrack?: (event: DebuggerEvent) => void
   onTrigger?: (event: DebuggerEvent) => void
  }
  
  type StopHandle = () => void
 • Detaily

  První parametr je funkce, která se má spustit. Tato funkce dostává funkci, kterou lze použít k registraci funkce pro clean-up. Úklidová funkce bude zavolána před dalším spuštěním efektu a může být použita k vyčištění neplatných vedlejších efektů, například čekajícího asynchronního požadavku (viz příklad níže).

  Druhý parametr je nepovinný objekt možností (options), který lze použít k nastavení časování spouštění efektu nebo k ladění závislostí efektu.

  Výchozí chování je spouštět watchery před vykreslením komponenty. Nastavením flush: 'post' se watcher odloží až po vykreslení komponenty. Více informací naleznete v Časování provedení callback funkce. Výjimečně může být nutné spustit watcher okamžitě při změně reaktivní závislosti, například pro zneplatnění mezipaměti. Toho lze dosáhnout pomocí flush: 'sync'. Toto nastavení by však mělo být používáno opatrně, protože může vést k problémům s výkonem a konzistencí dat, pokud se současně aktualizuje více vlastností.

  Návratovou hodnotou je ovládací (handle) funkce, kterou lze zavolat k zastavení opětovného spuštění efektu.

 • Příklad

  js
  const count = ref(0)
  
  watchEffect(() => console.log(count.value))
  // -> zobrazí 0
  
  count.value++
  // -> zobrazí 1

  Čištění vedlejších efektů:

  js
  watchEffect(async (onCleanup) => {
   const { response, cancel } = doAsyncWork(id.value)
   // `cancel` bude zavolán, pokud se změní `id`,
   // takže předchozí nevyřízený požadavek bude zrušen
   // pokud ještě nebyl dokončen
   onCleanup(cancel)
   data.value = await response
  })

  Zastavení sledování:

  js
  const stop = watchEffect(() => {})
  
  // když již není sledování potřeba:
  stop()

  Možnosti:

  js
  watchEffect(() => {}, {
   flush: 'post',
   onTrack(e) {
    debugger
   },
   onTrigger(e) {
    debugger
   }
  })
 • Viz také:

watchPostEffect()

Alias pro watchEffect() s volbou flush: 'post'.

watchSyncEffect()

Alias pro watchEffect() s volbou flush: 'sync'.

watch()

Sleduje jeden nebo více reaktivních datových zdrojů a vyvolá callback, když se zdroje změní.

 • Typ

  ts
  // sledování jednoho zdroje
  function watch<T>(
   source: WatchSource<T>,
   callback: WatchCallback<T>,
   options?: WatchOptions
  ): StopHandle
  
  // sledování více zdrojů
  function watch<T>(
   sources: WatchSource<T>[],
   callback: WatchCallback<T[]>,
   options?: WatchOptions
  ): StopHandle
  
  type WatchCallback<T> = (
   value: T,
   oldValue: T,
   onCleanup: (cleanupFn: () => void) => void
  ) => void
  
  type WatchSource<T> =
   | Ref<T> // ref
   | (() => T) // getter
   | T extends object
   ? T
   : never // reaktivní objekt
  
  interface WatchOptions extends WatchEffectOptions {
   immediate?: boolean // výchozí: false
   deep?: boolean // výchozí: false
   flush?: 'pre' | 'post' | 'sync' // výchozí: 'pre'
   onTrack?: (event: DebuggerEvent) => void
   onTrigger?: (event: DebuggerEvent) => void
   once?: boolean // default: false (3.4+)
  }

Typy jsou pro lepší čitelnost zjednodušeny.

 • Podrobnosti

  watch() je ve výchozím nastavením „lazy“ - tj. callback je volán pouze tehdy, když sledovaný zdroj změní.

  Prvním parametr je zdroj watcheru. Zdroj může být jedním z následujících:

  • Getter funkce, která vrací hodnotu
  • Ref
  • Reaktivní objekt
  • ...nebo pole výše uvedených.

  Druhým parametrem je callback, který bude volán při změně zdroje. Callback funkce přijímá tři argumenty: novou hodnotu, starou hodnotu a funkci pro cleanup. Callback pro čištění bude volán před dalším spuštěním efektu a může být použit k čištění neplatných vedlejších efektů, např. čekajícího asynchronního požadavku.

  Při sledování více zdrojů přijímá callback dvě pole obsahující nové / staré hodnoty odpovídající zdrojovému poli.

  Třetím volitelným parametrem je objekt možností (options), který podporuje následující volby:

  • immediate: spustit callback okamžitě při vytvoření watcheru. Stará hodnota bude při prvním volání undefined.
  • deep: vynutit hluboké procházení zdroje, pokud je objektem, takže callback se spustí i při změnách hluboko uvnitř objektu. Viz Deep Watchers.
  • flush: upravit časování vyvolání callbacku. Viz Časování provedení callback funkce a watchEffect().
  • onTrack / onTrigger: ladit závislosti watcheru. Viz Ladění watcherů.
  • once: spustit callback pouze jednou. Watcher se po dokončení prvního běhu callback funkce automaticky zastaví.

  V porovnání s watchEffect() nám watch() umožňuje:

  • Provést „lazy“ vedlejší efekt;
  • Být konkrétnější v tom, jaký stav by měl watcher znovu spustit;
  • Přistupovat jak k předchozí, tak k aktuální hodnotě sledovaného stavu.
 • Příklad

  Sledování getteru:

  js
  const state = reactive({ count: 0 })
  watch(
   () => state.count,
   (count, prevCount) => {
    /* ... */
   }
  )

  Sledování ref:

  js
  const count = ref(0)
  watch(count, (count, prevCount) => {
   /* ... */
  })

  Při sledování více zdrojů přijímá callback pole obsahující nové / staré hodnoty odpovídající zdrojovému poli:

  js
  watch([fooRef, barRef], ([foo, bar], [prevFoo, prevBar]) => {
   /* ... */
  })

  Při použití getter zdroje se watcher spustí pouze tehdy, pokud se změní návratová hodnota getteru. Pokud chcete, aby se callback spustil i při změnách hluboko uvnitř objektu, musíte explicitně nastavit watcher do deep režimu pomocí { deep: true }. V hlubokém režimu budou nová a stará hodnota stejný objekt, pokud byl callback spuštěn změnou uvnitř objektu a nikoli změnou hodnoty getteru:

  js
  const state = reactive({ count: 0 })
  watch(
   () => state,
   (newValue, oldValue) => {
    // newValue === oldValue
   },
   { deep: true }
  )

  Při přímém sledování reaktivního objektu je watcher automaticky v deep režimu:

  js
  const state = reactive({ count: 0 })
  watch(state, () => {
   /* spustí se při změně stavu uvnitř objektu */
  })

  watch() sdílí stejné časování provedení callback funkce a možnosti ladění jako watchEffect():

  js
  watch(source, callback, {
   flush: 'post',
   onTrack(e) {
    debugger
   },
   onTrigger(e) {
    debugger
   }
  })

  Zastavení watcheru:

  js
  const stop = watch(source, callback)
  
  // když už watcher není potřeba:
  stop()

  Čištění vedlejších efektů:

  js
  watch(id, async (newId, oldId, onCleanup) => {
   const { response, cancel } = doAsyncWork(newId)
   // `cancel` bude zavolán, pokud se změní `id`,
   // takže předchozí nevyřízený požadavek bude zrušen
   // pokud ještě nebyl dokončen
   onCleanup(cancel)
   data.value = await response
  })
 • Viz také:

Reactivity API: Core has loaded