Skip to content

TransitionGroup

<TransitionGroup> je vestavěná komponenta určená pro animaci vkládání, odstraňování a změny pořadí prvků nebo komponent, které jsou vykreslovány v seznamu.

Rozdíly oproti <Transition>

<TransitionGroup> podporuje stejné vlastnosti, CSS třídy přechodu a listenery JavaScriptových událostí jako <Transition>, s následujícími rozdíly:

 • Výchozí nastavení nevykresluje obalující element. Můžete však specifikovat element, který bude vykreslen, pomocí vlastnosti tag.

 • Režimy přechodu nejsou k dispozici, protože již nepřepínáme mezi navzájem exkluzivními elementy.

 • Prvky uvnitř musí vždy mít unikátní atribut key.

 • CSS třídy přechodu jsou aplikovány na jednotlivé prvky v seznamu, nikoli na skupinu / kontejner samotný.

TIP

Při použití v in-DOM šabloných by měl být použit zápis <transition-group>.

Přechody při vstupu / odchodu

Zde je příklad použití přechodů při vstupu na / odchodu ze seznamu vytvořeného pomocí v-for s využitím <TransitionGroup>:

template
<TransitionGroup name="list" tag="ul">
 <li v-for="item in items" :key="item">
  {{ item }}
 </li>
</TransitionGroup>
css
.list-enter-active,
.list-leave-active {
 transition: all 0.5s ease;
}
.list-enter-from,
.list-leave-to {
 opacity: 0;
 transform: translateX(30px);
}
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Přechody při pohybu

Výše uvedený příklad má několik zjevných nedostatků: když je prvek vložen nebo odstraněn, okolní prvky místo plynulého pohybu okamžitě „skočí“ na své místo. To můžeme opravit přidáním několika dalších CSS pravidel:

css
.list-move, /* aplikuj přechod na pohybující se prvky */
.list-enter-active,
.list-leave-active {
 transition: all 0.5s ease;
}

.list-enter-from,
.list-leave-to {
 opacity: 0;
 transform: translateX(30px);
}

/* zajistí, že odcházející prvky jsou vyjmuty z layout flow, 
aby bylo možné správně vypočítat pohybové animace */
.list-leave-active {
 position: absolute;
}

Teď to vypadá mnohem lépe - dokonce se plynule animuje, když je celý seznam zamíchán:

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Celý příklad

Posunuté přechody seznamu

Komunikací s třídami přechodu pomocí datových atributů je také možné přechody v seznamu posunout (stagger). Nejprve vykreslíme index položky jako datový atribut DOM elementu:

template
<TransitionGroup
 tag="ul"
 :css="false"
 @before-enter="onBeforeEnter"
 @enter="onEnter"
 @leave="onLeave"
>
 <li
  v-for="(item, index) in computedList"
  :key="item.msg"
  :data-index="index"
 >
  {{ item.msg }}
 </li>
</TransitionGroup>

Poté pomocí JavaScript událostí animujeme prvek s prodlevou založenou na datovém atributu. Tento příklad používá pro provedení animace knihovnu GSAP:

js
function onEnter(el, done) {
 gsap.to(el, {
  opacity: 1,
  height: '1.6em',
  delay: el.dataset.index * 0.15,
  onComplete: done
 })
}
 • Bruce Lee
 • Jackie Chan
 • Chuck Norris
 • Jet Li
 • Kung Fury

Související

TransitionGroup has loaded