Skip to content

Globální API: Obecné

version

Vystavuje aktuální verzi Vue.

 • Typ: string

 • Příklad

  js
  import { version } from 'vue'
  
  console.log(version)

nextTick()

Pomocná funkce pro čekání na příští aktualizaci DOM.

 • Typ

  ts
  function nextTick(callback?: () => void): Promise<void>
 • Podrobnosti

  Když ve Vue měníte reaktivní stav, výsledné aktualizace DOM se neprovádějí synchronně. Místo toho je Vue ukládá do fronty a aplikuje je až v „dalším tiknutí“ (next tick), aby se zajistilo, že každá komponenta se aktualizuje pouze jednou, bez ohledu na to, kolik změn stavu jste provedli.

  nextTick() můžete použít ihned po změně stavu, abyste počkali na dokončení aktualizace DOM. Můžete buď jako parametr předat callback, nebo počkat na vrácený Promise.

 • Příklad

  vue
  <script setup>
  import { ref, nextTick } from 'vue'
  
  const count = ref(0)
  
  async function increment() {
   count.value++
  
   // DOM ještě nebyl aktualizován
   console.log(document.getElementById('counter').textContent) // 0
  
   await nextTick()
   // DOM už je nyní aktualizován
   console.log(document.getElementById('counter').textContent) // 1
  }
  </script>
  
  <template>
   <button id="counter" @click="increment">{{ count }}</button>
  </template>
  vue
  <script>
  import { nextTick } from 'vue'
  
  export default {
   data() {
    return {
     count: 0
    }
   },
   methods: {
    async increment() {
     this.count++
  
     // DOM ještě nebyl aktualizován
     console.log(document.getElementById('counter').textContent) // 0
  
     await nextTick()
     // DOM už nyní je aktualizován
     console.log(document.getElementById('counter').textContent) // 1
    }
   }
  }
  </script>
  
  <template>
   <button id="counter" @click="increment">{{ count }}</button>
  </template>
 • Viz také: this.$nextTick()

defineComponent()

Pomocná funkce pro podporu typů při definování Vue komponenty s odvozováním typů.

 • Typ

  ts
  // syntaxe pomocí options
  function defineComponent(
   component: ComponentOptions
  ): ComponentConstructor
  
  // syntaxe pomocí funkce (3.3+)
  function defineComponent(
   setup: ComponentOptions['setup'],
   extraOptions?: ComponentOptions
  ): () => any

  Typ je pro lepší čitelnost zjednodušen.

 • Podrobnosti

  První parametr očekává objekt s možnostmi (options) komponenty. Návratová hodnota bude stejný objekt s možnostmi, protože tato funkce se spouští pouze pro účely odvozování typů bez vedlejších efektů.

  Mějte však na paměti, že návratový typ je trochu specifický: bude to typ konstruktoru, jehož instanční typ je určen z odvozeného typu instance komponenty na základě options. To se používá pro odvozování typů, když je tento typ použit jako tag v TSX.

  Typ instance komponenty (ekvivalent typu this v jeho options) můžete získat z návratového typu defineComponent() takto:

  ts
  const Foo = defineComponent(/* ... */)
  
  type FooInstance = InstanceType<typeof Foo>

  Syntaxe pomocí funkce

  defineComponent() má také alternativní způsob zápisu, který je určen pro použití s Composition API a funkce pro vykreslení & JSX.

  Místo předávání objektu s možnostmi (options) se očekává funkce. Tato funkce funguje stejně jako funkce setup() z Composition API: přijímá vlastnosti (props) a kontext pro setup. Návratová hodnota by měla být funkce pro vykreslení - podporovány jsou jak h(), tak JSX:

  js
  import { ref, h } from 'vue'
  
  const Comp = defineComponent(
   (props) => {
    // zde použijte Composition API, stejně jako v <script setup>
    const count = ref(0)
  
    return () => {
     // funkce pro vykreslení nebo JSX
     return h('div', count.value)
    }
   },
   // extra možnosti, např. deklarace props a emits
   {
    props: {
     /* ... */
    }
   }
  )

Hlavní použití tohoto způsou zápisu je s TypeScriptem (zejména s TSX), protože podporuje generics:

tsx
const Comp = defineComponent(
 <T extends string | number>(props: { msg: T; list: T[] }) => {
  // zde použijte Composition API, stejně jako v <script setup>
  const count = ref(0)

  return () => {
   // funkce pro vykreslení nebo JSX
   return <div>{count.value}</div>
  }
 },
 // ruční deklarace běhových vlastností je momentálně stále ještě potřebná
 {
  props: ['msg', 'list']
 }
)

V budoucnu plánujeme poskytnout Babel plugin, který runtime vlastnosti automaticky odvodí a implementuje (stejně jako u defineProps ve SFC), takže deklarace runtime vlastností budou moct být vynechány.

Poznámka k webpack Treeshaking

Protože defineComponent() je volání funkce, může se zdát, že by mohla mít vedlejší efekty pro některé build nástroje, například webpack. To zabrání odstranění komponenty z výsledného balíčku, i když komponenta není nikdy použita.

Abychom nástroji webpack řekli, že toto volání funkce je pro odstranění nepoužitých částí kódu (treeshaking) bezpečné, můžete před voláním funkce přidat komentář /*#__PURE__*/:

js
export default /*#__PURE__*/ defineComponent(/* ... */)

Toto není nutné, pokud používáte Vite, protože Rollup (základní produkční bundler používaný Vite) je dostatečně chytrý na to, aby určil, že defineComponent() je ve skutečnosti bez vedlejších efektů i bez potřeby ručních anotací.

defineAsyncComponent()

Definuje asynchronní komponentu, která se načítá „lazy“ až při jejím vykreslení. Parametrem může být buď funkce pro načítání, nebo objekt s pokročilejší kontrolou chování načítání.

 • Typ

  ts
  function defineAsyncComponent(
   source: AsyncComponentLoader | AsyncComponentOptions
  ): Component
  
  type AsyncComponentLoader = () => Promise<Component>
ts
 interface AsyncComponentOptions {
  loader: AsyncComponentLoader
  loadingComponent?: Component
  errorComponent?: Component
  delay?: number
  timeout?: number
  suspensible?: boolean
  onError?: (
   error: Error,
   retry: () => void,
   fail: () => void,
   attempts: number
  ) => any
 }

defineCustomElement()

Tato metoda přijímá stejný parametr jako defineComponent, ale místo toho vrací konstruktor nativního custom elementu.

 • Typ

  ts
  function defineCustomElement(
   component:
    | (ComponentOptions & { styles?: string[] })
    | ComponentOptions['setup']
  ): {
   new (props?: object): HTMLElement
  }

  Typ je pro lepší čitelnost zjednodušen.

 • Podrobnosti

  Kromě běžných vlastnstí komponenty podporuje defineCustomElement() také speciální vlastností styles, která by měla být polem vložených CSS řetězců, které poskytují CSS, které by mělo být vloženo do stínového root elementu.

  Návratovou hodnotou je konstruktor custom elementu, který lze zaregistrovat pomocí customElements.define().

 • Příklad

  js
  import { defineCustomElement } from 'vue'
  
  const MyVueElement = defineCustomElement({
   /* vlastnosti komponenty */
  })
  
  // Zaregistruje custom element.
  customElements.define('my-vue-element', MyVueElement)
 • Viz také:

Globální API: Obecné has loaded