Skip to content

API funkce pro vykreslení

h()

Vytváří virtuální DOM elementy (VNodes).

 • Typ

  ts
  // plná signatura
  function h(
   type: string | Component,
   props?: object | null,
   children?: Children | Slot | Slots
  ): VNode
  
  // s vynecháním props
  function h(type: string | Component, children?: Children | Slot): VNode
  
  type Children = string | number | boolean | VNode | null | Children[]
  
  type Slot = () => Children
  
  type Slots = { [name: string]: Slot }

  Typy jsou pro lepší čitelnost zjednodušeny.

 • Detaily

  První parametr může být buď řetězec (pro nativní elementy) nebo definice Vue komponenty. Druhý parametr jsou vlastosti (props), které mají být předány, a třetí parametr jsou potomci (children).

  Při vytváření VNode komponenty musí být potomci předány jako slotové funkce. Pokud komponenta očekává pouze výchozí slot, může být předána jediná slotová funkce. Jinak musí být sloty předány jako objekt slotových funkcí.

  Pokud potomci nejsou objekt typu Slots, může být pro pohodlnější zápis vynechán parametr props.

 • Příklad

  Vytváření nativních elementů:

  js
  import { h } from 'vue'
  
  // všechny parametry kromě typu jsou volitelné
  h('div')
  h('div', { id: 'foo' })
  
  // v props mohou být použity jak atributy, tak vlastnosti
  // Vue automaticky vybere správný způsob přiřazení
  h('div', { class: 'bar', innerHTML: 'hello' })
  
  // class a style mají stejný objekt / pole
  // podpora hodnoty je jako v šablonách
  h('div', { class: [foo, { bar }], style: { color: 'red' } })
  
  // event listenery je třeba předávat jako onXxx
  h('div', { onClick: () => {} })
  
  // potomci mohou být řetězec
  h('div', { id: 'foo' }, 'hello')
  
  // pokud neexistují žádné props, mohou být vynechány
  h('div', 'hello')
  h('div', [h('span', 'hello')])
  
  // pole potomků může obsahovat mix VNodes a řetězců
  h('div', ['hello', h('span', 'hello')])

  Vytváření komponent:

  js
  import Foo from './Foo.vue'
  
  // předávání props
  h(Foo, {
   // ekvivalent k some-prop="hello"
   someProp: 'hello',
   // ekvivalent k @update="() => {}"
   onUpdate: () => {}
  })
  
  // předávání jednoho výchozího slotu
  h(Foo, () => 'výchozí slot')
  
  // předávání pojmenovaných slotů
  // `null` je nutné použít, aby se
  // objekt slotů nezaměňoval s props
  h(MyComponent, null, {
   default: () => 'výchozí slot',
   foo: () => h('div', 'foo'),
   bar: () => [h('span', 'one'), h('span', 'two')]
  })
 • Viz také: Průvodce - Funkce pro vykreslení - Vytváření VNodes

mergeProps()

Sloučí více objektů props se speciálním zpracováním některých vlastností.

 • Typ

  ts
  function mergeProps(...args: object[]): object
 • Podrobnosti

  mergeProps() podporuje sloučení více objektů props s speciálním zpracováním následujících vlastností:

  • class
  • style
  • onXxx event listenery - více posluchačů se stejným názvem bude sloučeno do pole.

  Pokud nepotřebujete sloučení a chcete jednoduché přepisy, můžete místo toho použít nativní JS spread operátor.

 • Příklad

  js
  import { mergeProps } from 'vue'
  
  const one = {
   class: 'foo',
   onClick: handlerA
  }
  
  const two = {
   class: { bar: true },
   onClick: handlerB
  }
  
  const merged = mergeProps(one, two)
  /**
   {
    class: 'foo bar',
    onClick: [handlerA, handlerB]
   }
   */

cloneVNode()

Klonuje VNode.

 • Typ

  ts
  function cloneVNode(vnode: VNode, extraProps?: object): VNode
 • Podrobnosti

  Vrací klonovaný VNode, volitelně s dalšími props, které se sloučí s původním.

  VNodes by měly být po vytvoření považovány za neměnné a neměli byste měnit vlastnoti existujícího VNode. Místo toho je klonujte s odlišnými / dalšími props.

  VNodes mají speciální interní vlastnosti, takže jejich klonování není tak jednoduché jako použití JS spread operátoru. cloneVNode() se o většinu interní logiky postará.

 • Příklad

  js
  import { h, cloneVNode } from 'vue'
  
  const original = h('div')
  const cloned = cloneVNode(original, { id: 'foo' })

isVNode()

Zkontroluje, zda je hodnota VNode.

 • Typ

  ts
  function isVNode(value: unknown): boolean

resolveComponent()

Pro ruční vyhledání registrované komponenty podle jména.

 • Typ

  ts
  function resolveComponent(name: string): Component | string
 • Podrobnosti

  Poznámka: Pokud můžete komponentu importovat přímo, tuto funkci nepotřebujete.

  resolveComponent() musí být volána uvnitř funkce setup() nebo funkce pro vykreslení, aby se vyhledávalo ve správném kontextu komponenty.

  Pokud komponenta není nalezena, bude vygenerováno runtime varování a vrácena string hodnota zadaného jména.

 • Příklad

  js
  import { h, resolveComponent } from 'vue'
  
  export default {
   setup() {
    const ButtonCounter = resolveComponent('ButtonCounter')
  
    return () => {
     return h(ButtonCounter)
    }
   }
  }
  js
  import { h, resolveComponent } from 'vue'
  
  export default {
   render() {
    const ButtonCounter = resolveComponent('ButtonCounter')
    return h(ButtonCounter)
   }
  }
 • Viz také: Průvodce - Funkce pro vykreslení - Komponenty

resolveDirective()

Pro ruční vyhledání registrované direktivy podle jména.

 • Typ

  ts
  function resolveDirective(name: string): Directive | undefined
 • Podrobnosti

  Poznámka: Pokud můžete direktivu importovat přímo, tuto funkci nepotřebujete.

  resolveDirective() musí být volána uvnitř funkce setup() nebo funkce pro vykreslení, aby se vyhledávalo ve správném kontextu komponenty.

  Pokud direktiva není nalezena, bude vygenerováno runtime varování a funkce vrátí undefined.

 • Viz také: Průvodce - Funkce pro vykreslení - Vlastní direktivy

withDirectives()

Pro přidání vlastních direktiv do VNode.

 • Typ

  ts
  function withDirectives(
   vnode: VNode,
   directives: DirectiveArguments
  ): VNode
  
  // [direktiva, hodnota, parametr, modifikátory]
  type DirectiveArguments = Array<
   | [Directive]
   | [Directive, any]
   | [Directive, any, string]
   | [Directive, any, string, DirectiveModifiers]
  >
 • Detaily

  Obaluje existující VNode vlastními direktivami. Druhý parametr je pole vlastních direktiv. Každá vlastní direktiva je také reprezentována jako pole ve formě [direktiva, hodnota, parametr, modifikátory]. Poslední prvky pole mohou být vynechány, pokud nejsou potřeba.

 • Příklad

  js
  import { h, withDirectives } from 'vue'
  
  // vlastní direktiva
  const pin = {
   mounted() {
    /* ... */
   },
   updated() {
    /* ... */
   }
  }
  
  // <div v-pin:top.animate="200"></div>
  const vnode = withDirectives(h('div'), [
   [pin, 200, 'top', { animate: true }]
  ])
 • Viz také: Průvodce - Funkce pro vykreslení - Vlastní direktivy

withModifiers()

Pro přidání vestavěných v-on modifikátorů do funkce event handleru.

 • Typ

  ts
  function withModifiers(fn: Function, modifiers: string[]): Function
 • Příklad

  js
  import { h, withModifiers } from 'vue'
  
  const vnode = h('button', {
   // ekvivalent v-on:click.stop.prevent
   onClick: withModifiers(() => {
    // ...
   }, ['stop', 'prevent'])
  })
 • Viz také: Průvodce - Funkce pro vykrelení - Modifikátory událostí

API funkce pro vykreslení has loaded