Skip to content
Obsah stránky

Options API: Kompozice

provide

Poskytujte hodnoty, které mohou být implementovány potomky komponent.

 • Typ

  ts
  interface ComponentOptions {
   provide?: object | ((this: ComponentPublicInstance) => object)
  }
 • Podrobnosti

  provide a inject se používají společně, aby umožnili komponentě předka fungovat jako injektor závislostí pro všechny své potomky, bez ohledu na to, jak hluboká je hierarchie komponent, dokud jsou ve stejném rodičovském řetězci.

  Volba provide by měla být buď objekt nebo funkce, která vrací objekt. Tento objekt obsahuje vlastnosti, které jsou dostupné pro vkládání do komponent potomků. V tomto objektu můžete použít klíče typu Symbol.

 • Příklad

  Základní použití:

  js
  const s = Symbol()
  
  export default {
   provide: {
    foo: 'foo',
    [s]: 'bar'
   }
  }

  Použití funkce pro poskytování stavu pro každou komponentu:

  js
  export default {
   data() {
    return {
     msg: 'foo'
    }
   }
   provide() {
    return {
     msg: this.msg
    }
   }
  }

  Mějte na paměti, že výše uvedená poskytnutá hodnota msg nebude reaktivní. Pro více informací se podívejte na Práci s reaktivitou.

 • Viz také: Provide / Inject

inject

Deklaruje vlastnosti, které se mají implementovat do aktuální komponenty vyhledáváním z poskytovatelů v hierarchii předků.

 • Typ

  ts
  interface ComponentOptions {
   inject?: ArrayInjectOptions | ObjectInjectOptions
  }
  
  type ArrayInjectOptions = string[]
  
  type ObjectInjectOptions = {
   [key: string | symbol]:
    | string
    | symbol
    | { from?: string | symbol; default?: any }
  }
 • Podrobnosti

  Volba inject by měla být buď:

  • Pole řetězců, nebo
  • Objekt, kde klíče jsou názvy místních vazeb a hodnota je buď:
   • Klíč (string nebo Symbol), který se má vyhledat v dostupných injections, nebo
   • Objekt, kde:
    • Vlastnost from je klíč (string nebo Symbol), který se má vyhledat v dostupných injections, a
    • Vlastnost default se používá jako fallback hodnota. Podobně jako u výchozích hodnot props, pro objektové typy je třeba použít tovární funkci, aby se zabránilo sdílení hodnot mezi více instancemi komponent.

  Implementovaná vlastnost bude undefined, pokud nebyla poskytnuta odpovídající vlastnost ani výchozí hodnota.

  Všimněte si, že vazby implemetovaných hodnot nejsou reaktivní. To je záměrné. Nicméně, pokud je vložená hodnota reaktivní objekt, vlastnosti tohoto objektu zůstávají reaktivní. Pro více informací se podívejte na Práci s reaktivitou.

 • Příklad

  Základní použití:

  js
  export default {
   inject: ['foo'],
   created() {
    console.log(this.foo)
   }
  }

  Použití implementované hodnoty jako výchozí hodnoty pro vlastnost (prop):

  js
  const Child = {
   inject: ['foo'],
   props: {
    bar: {
     default() {
      return this.foo
     }
    }
   }
  }

  Použití implementované hodnoty jako vstupu do dat:

  js
  const Child = {
   inject: ['foo'],
   data() {
    return {
     bar: this.foo
    }
   }
  }

  Implementace může být volitelná s výchozí hodnotou:

  js
  const Child = {
   inject: {
    foo: { default: 'foo' }
   }
  }

  Pokud je třeba implementovat hodnotu z vlastnosti s jiným názvem, použijte pro označení zdrojové vlastnosti from:

  js
  const Child = {
   inject: {
    foo: {
     from: 'bar',
     default: 'foo'
    }
   }
  }

  Podobně jako u výchozích hodnot vlastností, pro neprimitivní hodnoty je třeba použít tovární funkci:

  js
  const Child = {
   inject: {
    foo: {
     from: 'bar',
     default: () => [1, 2, 3]
    }
   }
  }
 • Viz také: Provide / Inject

mixins

Pole objektů s možnostmi (options), které se mají smíchat do aktuální komponenty.

 • Typ

  ts
  interface ComponentOptions {
   mixins?: ComponentOptions[]
  }
 • Detaily

  Volba mixins přijímá pole mixin objektů. Tyto objekty mohou obsahovat volby instance (instance options) jako normální objekty instance (instance objects) a budou sloučeny do konečné podoby pomocí určité logiky sloučení volby. Například, pokud váš mixin obsahuje created hook a sama komponenta také, budou volány obě funkce.

  Hooks pro mixins jsou volány v pořadí, v jakém jsou poskytnuty, a před hooks samotného komponentu.

  Už není doporučeno

  V Vue 2 byly mixinové funkce hlavním mechanismem pro vytváření znovupoužitelných částí logiky komponenty. Ačkoli jsou mixinové funkce ve Vue 3 nadále podporovány, nyní jsou preferovaným přístupem pro znovupoužití kódu mezi komponentami composable funkce pomocí Composition API.

  • Příklad
  js
  const mixin = {
   created() {
    console.log(1)
   }
  }
  
  createApp({
   created() {
    console.log(2)
   },
   mixins: [mixin]
  })
  
  // => 1
  // => 2

extends

„Základní třída“ komponenty, ze které se dědí.

 • Typ
ts
interface ComponentOptions {
 extends?: ComponentOptions
}
 • Detaily

  Umožňuje jedné komponentě rozšířit jinou a zdědit její možnosti.

  Z implementačního hlediska je extends téměř identické jako mixins. S komponentou specifikovanou pomocí extends bude zacházeno tak, jako by byla prvním mixinem.

  Nicméně, extends a mixins vyjadřují různé záměry. Volba mixins se především používá k sestavování částí funkcionality, zatímco extends se především zabývá dědičností.

  Stejně jako u mixins budou jakékoli možnosti (kromě setup()) sloučeny pomocí příslušné strategie pro sloučení.

 • Příklad

js
const CompA = { ... }

const CompB = {
 extends: CompA,
 ...
}

Nedoporučeno pro Composition API

extends je navrženo pro Options API a neřeší sloučení hooku setup().

V Composition API je preferovaný mentální model pro znovupoužití logiky „kompozice“ před „dědičností“. Pokud máte logiku z komponenty, kterou chcete znovu použít v jiné komponentě, zvažte extrakci příslušné logiky do composable objektu.

Pokud stále chcete „rozšířit“ komponentu pomocí Composition API, můžete zavolat setup() základní komponenty v setup() rozšiřující komponenty:

js
import Base from './Base.js'
export default {
 extends: Base,
 setup(props, ctx) {
  return {
   ...Base.setup(props, ctx),
   // místní vazby
  }
 }
}
Options API: Kompozice has loaded