Skip to content
Obsah stránky

Options API: Stav

data

Funkce, která vrací počáteční reaktivní stav pro instanci komponenty.

 • Typ

  ts
  interface ComponentOptions {
   data?(
    this: ComponentPublicInstance,
    vm: ComponentPublicInstance
   ): object
  }
 • Podrobnosti

  Očekává se, že funkce vrátí prostý JavaScript objekt, který následně Vue učiní reaktivním. Po vytvoření instance je možné přistupovat k reaktivnímu datovému objektu přes this.$data. Instance komponenty také zajišťuje proxy přístup ke všem vlastnostem nalezeným v datovém objektu, takže this.a bude ekvivalentní this.$data.a.

  Všechny vlastnosti dat na nejvyšší úrovni musí být zahrnuty ve vráceném datovém objektu. Přidání nových vlastností do this.$data je možné, ale není doporučeno. Pokud požadovaná hodnota vlastnosti ještě není k dispozici, měla by být jako placeholder zahrnuta prázdná hodnota, jako je undefined nebo null, aby bylo zajištěno, že se Vue dozví, že vlastnost existuje.

  Vlastnosti, které začínají _ nebo $, nebudou mít na instanci komponenty proxy přístup, protože by mohly být v konfliktu s Vue interními vlastnostmi a API metodami. Musíte k nim přistupovat přes this.$data._vlastnost.

  Není doporučeno vracet objekty se svým vlastním stavovým chováním, jako jsou objekty API prohlížeče a prototypové vlastnosti. Vrácený objekt by měl ideálně být prostý objekt, který pouze reprezentuje stav komponenty.

 • Příklad

  js
  export default {
   data() {
    return { a: 1 }
   },
   created() {
    console.log(this.a) // 1
    console.log(this.$data) // { a: 1 }
   }
  }

  Mějte na paměti, že pokud s možností data používáte arrow funkce, this nebude instancí komponenty, ale stále můžete přistupovat k instanci jako k prvnímu parametru funkce:

  js
  data: (vm) => ({ a: vm.myProp })
 • Viz také: Reaktivita podrobně

props

Deklaruje vlastnosti (props) komponenty.

 • Typ
ts
interface ComponentOptions {
 props?: ArrayPropsOptions | ObjectPropsOptions
}

type ArrayPropsOptions = string[]

type ObjectPropsOptions = { [key: string]: Prop }

type Prop<T = any> = PropOptions<T> | PropType<T> | null

interface PropOptions<T> {
 type?: PropType<T>
 required?: boolean
 default?: T | ((rawProps: object) => T)
 validator?: (value: unknown, rawProps: object) => boolean
}

type PropType<T> = { new (): T } | { new (): T }[]

Typy jsou pro lepší čitelnost zjednodušeny.

 • Podrobnosti

  Ve Vue je třeba všechny vlastnosti komponenty explicitně deklarovat. Vlastnosti komponenty lze deklarovat ve dvou formách:

  • Jednoduchá forma pomocí pole řetězců
  • Plná forma pomocí objektu, kde je každý klíč název vlastnosti a hodnota typ vlastnosti (konstruktorová funkce) nebo pokročilé možnosti (options).

  S objektovou syntaxí může každá vlastnost dále definovat následující vlastnosti:

  • type: Může být jedním z následujících nativních konstruktorů: String, Number, Boolean, Array, Object, Date, Function, Symbol, libovolná vlastní konstruktorová funkce nebo pole těchto typů. Ve vývojovém (dev) režimu Vue zkontroluje, zda hodnota vlastnosti odpovídá deklarovanému typu, a vyvolá varování, pokud tomu tak není. Pro více informací se podívejte na Validaci vlastností.

   Také pamatujte, že vlastnost s typem Boolean ovlivňuje chování přetypování hodnoty jak ve vývojovém, tak ve produkčním režimu. Pro více informací se podívejte se na Přetypování Boolean.

  • default: Určuje výchozí hodnotu pro vlastnost, pokud není předána rodičem nebo má hodnotu undefined. Výchozí hodnoty objektů nebo polí musí být vráceny pomocí tovární funkce. Tovární funkce také dostává jako parametr objekt s původními vlastnostmi.

  • required: Určuje, zda je vlastnost povinná. Ve vývojovém prostředí bude vyvoláno varování v konzoli, pokud je tato hodnota pravdivá a vlastnost není předána.

  • validator: Vlastní validační funkce, která přijímá hodnotu vlastnosti jako jediný parametr. Ve vývojovém režimu bude vyvoláno varování v konzoli, pokud tato funkce vrátí hodnotu, která je nepravdivá (tj. validace selže).

 • Příklad

  Jednoduchá deklarace:

  js
  export default {
   props: ['size', 'myMessage']
  }

  Deklarace objektu s validacemi:

  js
  export default {
   props: {
    // kontrola typu
    height: Number,
    // kontrola typu a další validace
    age: {
     type: Number,
     default: 0,
     required: true,
     validator: (value) => {
      return value >= 0
     }
    }
   }
  }
 • Viz také:

computed

Deklaruje computed proměnné, které mají být vystaveny na instanci komponenty.

 • Typ

  ts
  interface ComponentOptions {
   computed?: {
    [key: string]: ComputedGetter<any> | WritableComputedOptions<any>
   }
  }
  
  type ComputedGetter<T> = (
   this: ComponentPublicInstance,
   vm: ComponentPublicInstance
  ) => T
  
  type ComputedSetter<T> = (
   this: ComponentPublicInstance,
   value: T
  ) => void
  
  type WritableComputedOptions<T> = {
   get: ComputedGetter<T>
   set: ComputedSetter<T>
  }
 • Detaily

  Tato možnost přijímá objekt, kde klíč je název computed proměnné a hodnota je buď výpočetní getter nebo objekt s metodami get a set (pro zapisovatelné computed proměnné).

  Všechny gettery a settery mají kontext this automaticky vázaný na instanci komponenty.

  Pamatujte, že pokud použijete s computed proměnnou arrow funkci, this nebude odkazovat na instanci komponenty, ale stále můžete přistupovat k instanci jako prvnímu parametru funkce:

  js
  export default {
   computed: {
    aDouble: (vm) => vm.a * 2
   }
  }
 • Příklad

  js
  export default {
   data() {
    return { a: 1 }
   },
   computed: {
    // pouze pro čtení
    aDouble() {
     return this.a * 2
    },
    // zapisovatelné
    aPlus: {
     get() {
      return this.a + 1
     },
     set(v) {
      this.a = v - 1
     }
    }
   },
   created() {
    console.log(this.aDouble) // => 2
    console.log(this.aPlus) // => 2
   }
  }
 • Viz také:

methods

Deklaruje metody, které budou začleněny do instance komponenty.

 • Typ

  ts
  interface ComponentOptions {
   methods?: {
    [key: string]: (this: ComponentPublicInstance, ...args: any[]) => any
   }
  }
 • Podrobnosti

  Na deklarované metody lze z instance komponenty přímo přistupovat nebo je používat ve výrazech šablon. Všechny metody mají kontext this automaticky vázaný na instanci komponenty, i když jsou předávány.

  Při deklaraci metod se vyhněte používání arrow funkcí, protože nebudou mít přístup k instanci komponenty pomocí this.

 • Příklad

  js
  export default {
   data() {
    return { a: 1 }
   },
   methods: {
    plus() {
     this.a++
    }
   },
   created() {
    this.plus()
    console.log(this.a) // => 2
   }
  }
 • Viz také: Obsluha událostí

watch

Deklarujte callbacky pro sledování změn dat.

 • Typ

  ts
  interface ComponentOptions {
   watch?: {
    [key: string]: WatchOptionItem | WatchOptionItem[]
   }
  }
  
  type WatchOptionItem = string | WatchCallback | ObjectWatchOptionItem
  
  type WatchCallback<T> = (
   value: T,
   oldValue: T,
   onCleanup: (cleanupFn: () => void) => void
  ) => void
  
  type ObjectWatchOptionItem = {
   handler: WatchCallback | string
   immediate?: boolean // výchozí: false
   deep?: boolean // výchozí: false
   flush?: 'pre' | 'post' | 'sync' // výchozí: 'pre'
   onTrack?: (event: DebuggerEvent) => void
   onTrigger?: (event: DebuggerEvent) => void
  }

  Typy jsou pro lepší čitelnost zjednodušeny.

 • Podrobnosti

Možnost watch očekává objekt, kde klíče jsou vlastnosti reaktivní instance komponenty, které se mají sledovat (například vlastnosti deklarované pomocí data nebo computed) - a hodnoty jsou odpovídající callbacky. Callback obdrží novou a starou hodnotu sledovaného zdroje.

Kromě vlastnosti na kořenové úrovni může být klíč také jednoduchá tečkou oddělená cesta, například a.b.c. Všimněte si, že toto použití nepodporuje složité výrazy - podporovány jsou pouze tečkou oddělené cesty. Pokud potřebujete sledovat složité zdroje dat, použijte imperativní $watch() API.

Hodnota může být také řetězec s názvem metody (deklarované pomocí methods) nebo objekt obsahující další možnosti (options). Při použití objektové syntaxe by měl být calback deklarován v poli handler. Další možnosti zahrnují:

 • immediate: spustit callback při okamžitě vytvoření watcheru. Stará hodnota bude při prvním volání undefined.
 • deep: vynutit hluboký (deep) průchod zdrojem, pokud je to objekt, aby se callback spustil při vnořených změnách. Viz Deep Watchers.
 • flush: upravit časování vyvolání callbacku. Viz Časování provedení callback funkce a watchEffect().
 • onTrack / onTrigger: ladit závislosti watcheru. Viz Ladění watcherů.

Při deklarování callbacků pro sledování stavu se vyhněte používání arrow funkcí, protože nebudou mít přístup k instanci komponenty pomocí this.

 • Příklad

  js
  export default {
   data() {
    return {
     a: 1,
     b: 2,
     c: {
      d: 4
     },
     e: 5,
     f: 6
    }
   },
   watch: {
    // sledování vlastnosti nejvyšší úrovně
    a(val, oldVal) {
     console.log(`nová hodnota: ${val}, stará hodnota: ${oldVal}`)
    },
    // řetězcový název metody
    b: 'someMethod',
    // callback bude vyvolán pokaždé, když se změní libovolná 
    // sledovaná vlastnost objektu bez ohledu na její vnořenou hloubku
    c: {
     handler(val, oldVal) {
      console.log('c se změnilo')
     },
     deep: true
    },
    // sledování jedné vnořené vlastnosti:
    'c.d': function (val, oldVal) {
     // nějaká akce
    },
    // callback bude vyvolán okamžitě po zahájení pozorování
    e: {
     handler(val, oldVal) {
      console.log('e se změnilo')
     },
     immediate: true
    },
    // můžete předat pole callbacků, budou volány postupně
    f: [
     'handle1',
     function handle2(val, oldVal) {
      console.log('spuštěno handle2')
     },
     {
      handler: function handle3(val, oldVal) {
       console.log('spuštěno handle3')
      }
      /* ... */
     }
    ]
   },
   methods: {
    someMethod() {
     console.log('b se změnilo')
    },
    handle1() {
     console.log('spuštěno handle1')
    }
   },
   created() {
    this.a = 3 // => nová hodnota: 3, stará hodnota: 1
   }
  }
 • Viz také: Watchers

emits

Deklaruje vlastní události emitované komponentou.

 • Typ

  ts
  interface ComponentOptions {
   emits?: ArrayEmitsOptions | ObjectEmitsOptions
  }
  
  type ArrayEmitsOptions = string[]
  
  type ObjectEmitsOptions = { [key: string]: EmitValidator | null }
  
  type EmitValidator = (...args: unknown[]) => boolean
 • Detaily

  Emitované události mohou být deklarovány ve dvou formách:

  • Jednoduchá forma pomocí pole řetězců
  • Plná forma pomocí objektu, kde každý klíč je název události a hodnota je buď null nebo validační funkce.

  Validní funkce obdrží dodatečné parametry předané voláním $emit z komponenty. Například, pokud je zavoláno this.$emit('foo', 1), odpovídající validační funkce pro foo obdrží parametr 1. Validační funkce by měla vrátit boolean hodnotu, která indikuje, zda jsou parametry události platné.

  Všimněte si, že volba emits ovlivňuje, které event listenery jsou považovány za event listenery komponenty a nikoli událostí nativního DOMu. Listenery pro deklarované události budou odebrány z objektu $attrs komponenty, takže nebudou předávány do root elementu komponenty. Pro více informací se podívejte na Fallthrough atributy.

 • Příklad

  Syntaxe pole řetězců:

  js
  export default {
   emits: ['check'],
   created() {
    this.$emit('check')
   }
  }

  Objektová syntaxe:

  js
  export default {
   emits: {
    // žádná validace
    click: null,
  
    // s validací
    submit: (payload) => {
     if (payload.email && payload.password) {
      return true
     } else {
      console.warn(`Neplatný payload události submit!`)
      return false
     }
    }
   }
  }
 • Viz také:

expose

Deklaruje veřejné vlastnosti, ke kterým má komponenta rodiče přístu, když je instance přistoupena přes template refs.

 • Typ

  ts
  interface ComponentOptions {
   expose?: string[]
  }
 • Detaily

  Ve výchozím nastavení komponenta vystavuje rodiči všechny své vlastnosti, když je přístup k němu získán pomocí $parent, $root nebo template refs. To může být nežádoucí, protože komponenta pravděpodobně obsahuje interní stav nebo metody, které by měly zůstat soukromé, aby se předešlo přílišnému provazování.

  Možnost expose očekává seznam názvů vlastností jako řetězců. Když je volba expose použita, budou na veřejné instanci komponenty vystaveny pouze explicitně uvedené vlastnosti.

  expose ovlivňuje pouze uživatelem definované vlastnosti - neodfiltruje vestavěné vlastnosti instance komponenty.

 • Příklad

  js
  export default {
   // na veřejné instanci bude dostupná pouze `publicMethod`
   expose: ['publicMethod'],
   methods: {
    publicMethod() {
     // ...
    },
    privateMethod() {
     // ...
    }
   }
  }
Options API: Stav has loaded