Skip to content

Vestavěné komponenty

Registrace a použití

Vestavěné komponenty lze používat přímo v šablonách bez nutnosti registrace. Jsou také optimalizovány pro odstranění nepoužívaného kódu (tree-shaking): ve výsledném buildu jsou zahrnuty pouze, pokud jsou použity.

Pro použití ve funkcích pro vykreslení je třeba je explicitně importovat. Například:

js
import { h, Transition } from 'vue'

h(Transition, {
 /* props */
})

<Transition>

Poskytuje animované přechodové (transition) efekty pro jeden element nebo jednu komponentu.

 • Props

  ts
  interface TransitionProps {
   /**
    * Slouží k automatickému generování názvů CSS tříd pro přechody.
    * Např. `name: 'fade'` se automaticky rozšíří na `.fade-enter`,
    * `.fade-enter-active`, atd.
    */
   name?: string
   /**
    * Určuje, zda se mají CSS třídy přechodů použít.
    * Výchozí hodnota: true
    */
   css?: boolean
   /**
    * Určuje typ událostí přechodů, na které se má čekat
    * pro určení času ukončení přechodu.
    * Výchozí chování je automatické detekování typu s delší dobou trvání.
    */
   type?: 'transition' | 'animation'
   /**
    * Určuje explicitní doby trvání přechodu.
    * Výchozí chování je čekání na první událost `transitionend`
    * nebo `animationend` na root elementu přechodu.
    */
   duration?: number | { enter: number; leave: number }
   /**
    * Ovládá časovou posloupnost přechodů při vstupu/výstupu.
    * Výchozí chování je současné provedení.
    */
   mode?: 'in-out' | 'out-in' | 'default'
   /**
    * Určuje, zda se má přechod aplikovat při počátečním vykreslení.
    * Výchozí hodnota: false
    */
   appear?: boolean
  
   /**
    * Vlastnosti pro přizpůsobení tříd přechodů.
    * V šablonách použijte kebab-case zápis, např. enter-from-class="xxx"
    */
   enterFromClass?: string
   enterActiveClass?: string
   enterToClass?: string
   appearFromClass?: string
   appearActiveClass?: string
   appearToClass?: string
   leaveFromClass?: string
   leaveActiveClass?: string
   leaveToClass?: string
  }
 • Události

  • @before-enter
  • @before-leave
  • @enter
  • @leave
  • @appear
  • @after-enter
  • @after-leave
  • @after-appear
  • @enter-cancelled
  • @leave-cancelled (pouze pro v-show)
  • @appear-cancelled
 • Příklad

  Jednoduchý element:

  template
  <Transition>
   <div v-if="ok">přepnutý obsah</div>
  </Transition>

  Vynucení přechodu změnou atributu key:

  template
  <Transition>
   <div :key="text">{{ text }}</div>
  </Transition>

  Dynamická komponenta s režimem přechodu + animace při zobrazení:

  template
  <Transition name="fade" mode="out-in" appear>
   <component :is="view"></component>
  </Transition>

  Naslouchání událostem přechodu:

  template
  <Transition @after-enter="onTransitionComplete">
   <div v-show="ok">přepnutý obsah</div>
  </Transition>
 • Viz také: Průvodce - Transition

<TransitionGroup>

Poskytuje přechodové efekty pro více elementů nebo komponent v seznamu.

 • Props

  <TransitionGroup> přijímá stejné props jako <Transition> s výjimkou mode, plus dvě další vlastnosti:

  ts
  interface TransitionGroupProps extends Omit<TransitionProps, 'mode'> {
   /**
    * Pokud není definováno, vykresluje se jako fragment.
    */
   tag?: string
   /**
    * Pro přizpůsobení CSS třídy použité během přechodových animací.
    * V šablonách použijte kebab-case zápis, např. move-class="xxx"
    */
   moveClass?: string
  }
 • Události

  <TransitionGroup> emituje stejné události jako <Transition>.

 • Podrobnosti

  Ve výchozím nastavení <TransitionGroup> nevykresluje obalový DOM element, ale lze jej definovat pomocí vlastnosti tag.

  Pamatujte, že každý potomek v <transition-group> musí být jednoznačně označen, aby animace fungovaly správně.

  <TransitionGroup> podporuje pohyblivé přechody pomocí CSS transformace. Pokud se pozice potomka na obrazovce po aktualizaci změní, bude mu aplikována pohybová CSS třída (automaticky generovaná z atributu name nebo konfigurovaná pomocí vlastnosti move-class). Pokud je CSS vlastnost transform při aplikaci pohybové třídy „transition-able“, element bude na své cílové místo plynule animován pomocí techniky FLIP.

 • Příklad

  template
  <TransitionGroup tag="ul" name="slide">
   <li v-for="item in items" :key="item.id">
    {{ item.text }}
   </li>
  </TransitionGroup>
 • Viz také: Průvodce - TransitionGroup

<KeepAlive>

Ukládá stav dynamicky přepínatelných komponent obalených uvnitř do cache.

 • Props

  ts
  interface KeepAliveProps {
   /**
    * Pokud je specifikováno, budou do cache ukládány pouze komponenty
    * s názvy odpovídajícími `include`.
    */
   include?: MatchPattern
   /**
    * Jakákoli komponenta s názvem odpovídajícím `exclude` nebude 
    * ukládána do cache.
    */
   exclude?: MatchPattern
   /**
    * Maximální počet instancí komponenty, které se mají ukládat do cache.
    */
   max?: number | string
  }
  
  type MatchPattern = string | RegExp | (string | RegExp)[]
 • Podrobnosti

  Když obaluje dynamickou komponentu, <KeepAlive> ukládá neaktivní instance komponent, aniž by je ničila.

  V <KeepAlive> může být v každém okamžiku pouze jedna aktivní instance komponenty jako přímý potomek.

  Když je komponenta uvnitř <KeepAlive> přepnuta, budou se volat odpovídající lifecycle hooky activated a deactivated poskytující alternativu k mountedunmounted, které volány nejsou. To platí jak pro přímého potomka <KeepAlive>, tak pro všechny jeho potomky.

 • Příklad

  Základní použití:

  template
  <KeepAlive>
   <component :is="view"></component>
  </KeepAlive>

  Při použití s větvemi v-if / v-else musí být vždy zobrazena pouze jedna komponenta:

  template
  <KeepAlive>
   <comp-a v-if="a > 1"></comp-a>
   <comp-b v-else></comp-b>
  </KeepAlive>

  Použití společně s <Transition>:

  template
  <Transition>
   <KeepAlive>
    <component :is="view"></component>
   </KeepAlive>
  </Transition>

  Použití include / exclude:

  template
  <!-- čárkami oddělený řetězec -->
  <KeepAlive include="a,b">
   <component :is="view"></component>
  </KeepAlive>
  
  <!-- regex (použijte `v-bind`) -->
  <KeepAlive :include="/a|b/">
   <component :is="view"></component>
  </KeepAlive>
  
  <!-- Pole (použijte `v-bind`) -->
  <KeepAlive :include="['a', 'b']">
   <component :is="view"></component>
  </KeepAlive>

  Použití s max:

  template
  <KeepAlive :max="10">
   <component :is="view"></component>
  </KeepAlive>
 • Viz také: Průvodce - KeepAlive

<Teleport>

Vykresluje obsah svého slotu na jiné části DOM.

 • Props

  ts
  interface TeleportProps {
   /**
    * Povinné. Určuje cílový kontejner.
    * Může být buď selektor nebo samotný element.
    */
   to: string | HTMLElement
   /**
    * Když je `true`, obsah zůstane na svém původním
    * místě místo přesunu do cílového kontejneru.
    * Lze měnit dynamicky.
    */
   disabled?: boolean
  }
 • Příklad

  Určení cílového kontejneru:

  template
  <Teleport to="#some-id" />
  <Teleport to=".some-class" />
  <Teleport to="[data-teleport]" />

  Podmíněné vypnutí:

  template
  <Teleport to="#popup" :disabled="displayVideoInline">
   <video src="./my-movie.mp4">
  </Teleport>
 • Viz také: Průvodce - Teleport

<Suspense>

Používá se pro orchestraci vnořených asynchronních závislostí ve stromu komponent.

 • Props

  ts
  interface SuspenseProps {
   timeout?: string | number
   suspensible?: boolean
  }
 • Události

  • @resolve
  • @pending
  • @fallback
 • Podrobnosti

  <Suspense> přijímá dva sloty: #default a #fallback. Zobrazí obsah fallback slotu, zatímco v paměti vykresluje default slot.

  Pokud narazí na asynchronní závislosti (Asynchronní komponenty a komponenty s async setup()) při vykreslování default slotu, počká, dokud nebudou všechny vyřešeny, než ho zobrazí.

  Nastavením komponenty Suspense na suspensible budou všechny asynchronní závislosti obsluhovány nadřazenou Suspense. Podívejte se na detaily implementace.

 • Viz také: Průvodce - Suspense

Vestavěné komponenty has loaded