Skip to content

Reactivity API: Pokročilé

shallowRef()

„Mělká“ verze ref().

 • Typ

  ts
  function shallowRef<T>(value: T): ShallowRef<T>
  
  interface ShallowRef<T> {
   value: T
  }
 • Podrobnosti

  Na rozdíl od ref() je vnitřní hodnota mělké reference uložena a vystavena tak, jak je, a nebude hluboce (deep) reaktivní. Reaktivní je pouze přístup k .value.

  shallowRef() se obvykle používá pro optimalizaci výkonu velkých datových struktur nebo pro integraci s externími systémy pro správu stavu.

 • Příklad

  js
  const state = shallowRef({ count: 1 })
  
  // nezpůsobí změnu
  state.value.count = 2
  
  // způsobí změnu
  state.value = { count: 2 }
 • Viz také:

triggerRef()

Vynutí spuštění efektů, které závisí na shallow ref. To se obvykle používá po provedení hlubokých mutací vnitřní hodnoty mělké reference.

 • Typ

  ts
  function triggerRef(ref: ShallowRef): void
 • Příklad

  js
  const shallow = shallowRef({
   greet: 'Ahoj, Vue'
  })
  
  // 'Ahoj, Vue' se zaloguje jednou při prvním spuštění
  watchEffect(() => {
   console.log(shallow.value.greet)
  })
  
  // Toto nezpůsobí spuštění efektu, protože reference je mělká
  shallow.value.greet = 'Ahoj, Vue 3'
  
  // Zaloguje 'Ahoj, Vue 3'
  triggerRef(shallow)

customRef()

Vytvoří upravenou referenci s explicitní kontrolou sledování závislostí a spouštění aktualizací.

 • Typ

  ts
  function customRef<T>(factory: CustomRefFactory<T>): Ref<T>
  
  type CustomRefFactory<T> = (
   track: () => void,
   trigger: () => void
  ) => {
   get: () => T
   set: (value: T) => void
  }
 • Podrobnosti

  customRef() očekává tovární funkci, která přijímá funkce track a trigger jako parametry a měla by vrátit objekt s metodami get a set.

  Obecně by mělo být voláno track() uvnitř get() a trigger() uvnitř set(). Nicméně máte plnou kontrolu nad tím, kdy by měly být volány nebo zda by vůbec měly být volány.

 • Příklad

  Vytvoření „debounced“ ref, který aktualizuje hodnotu až po určitém časovém prodlení po posledním volání set:

  js
  import { customRef } from 'vue'
  
  export function useDebouncedRef(value, delay = 200) {
   let timeout
   return customRef((track, trigger) => {
    return {
     get() {
      track()
      return value
     },
     set(newValue) {
      clearTimeout(timeout)
      timeout = setTimeout(() => {
       value = newValue
       trigger()
      }, delay)
     }
    }
   })
  }

  Použití v komponentě:

  vue
  <script setup>
  import { useDebouncedRef } from './debouncedRef'
  const text = useDebouncedRef('ahoj')
  </script>
  
  <template>
   <input v-model="text" />
  </template>

  Vyzkoušejte si to

shallowReactive()

„Mělká“ verze reactive().

 • Typ

  ts
  function shallowReactive<T extends object>(target: T): T
 • Podrobnosti

  Na rozdíl od reactive() zde není hluboká konverze: reaktivní jsou pouze vlastnosti na nejvyšší úrovni mělce reaktivního objektu. Hodnoty vlastností jsou uloženy a vystaveny tak, jak jsou - to také znamená, že vlastnosti s hodnotami ref nebudou automaticky rozbaleny.

  Používejte s rozvahou

  Měl byste používat mělké datové struktury pouze pro stav na kořenové úrovni komponenty. Vyhněte se vnořování do hluboké reaktivní struktury, protože to vytváří strom s nekonzistentním chováním reaktivity, což může být obtížné pochopit a ladit.

 • Příklad

  js
  const state = shallowReactive({
   foo: 1,
   nested: {
    bar: 2
   }
  })
  
  // změna vlastností stavu je reaktivní
  state.foo++
  
  // ...ale nekonvertuje vnořené objekty
  isReactive(state.nested) // false
  
  // NENÍ reaktivní
  state.nested.bar++

shallowReadonly()

„Mělká“ verze readonly().

 • Typ

  ts
  function shallowReadonly<T extends object>(target: T): Readonly<T>
 • Detaily

  Na rozdíl od readonly() zde není hluboká konverze: pouze vlastnosti na nejvyšší úrovni jsou nastaveny jako pouze pro čtení. Hodnoty vlastností jsou uloženy a vystaveny tak, jak jsou - to znamená, že vlastnosti s ref hodnotami nebudou automaticky rozbaleny.

  Používejte s rozvahou

  Měl byste používat mělké datové struktury pouze pro stav na kořenové úrovni komponenty. Vyhněte se vnořování do hluboké reaktivní struktury, protože to vytváří strom s nekonzistentním chováním reaktivity, což může být obtížné pochopit a ladit.

 • Příklad

  js
  const state = shallowReadonly({
   foo: 1,
   nested: {
    bar: 2
   }
  })
  
  // změna vlastností stavu selže
  state.foo++
  
  // ...ale funguje na vnořených objektech
  isReadonly(state.nested) // false
  
  // funguje
  state.nested.bar++

toRaw()

Vrátí původní objekt vytvořený z proxy vytvořené Vue.

 • Typ

  ts
  function toRaw<T>(proxy: T): T
 • Detaily

  toRaw() může vrátit původní objekt z proxy vytvořeného pomocí reactive(), readonly(), shallowReactive() nebo shallowReadonly().

  Toto je únikový mechanismus, který lze použít k dočasnému čtení bez nákladů na přístup / sledování proxy nebo k zápisu bez vyvolání změn. Není doporučeno uchovávat trvalý odkaz na původní objekt. Používejte s rozvahou.

 • Příklad

  js
  const foo = {}
  const reactiveFoo = reactive(foo)
  
  console.log(toRaw(reactiveFoo) === foo) // true

markRaw()

Označuje objekt tak, aby nikdy nebyl převeden na proxy. Vrací samotný (raw) objekt.

 • Typ

  ts
  function markRaw<T extends object>(value: T): T
 • Příklad

  js
  const foo = markRaw({})
  console.log(isReactive(reactive(foo))) // false
  
  // funguje také v případě, když je vnořený v jiných reaktivních objektech
  const bar = reactive({ foo })
  console.log(isReactive(bar.foo)) // false

  Používejte s rozvahou

  markRaw() a mělké API funkce, jako je shallowReactive(), vám umožňují selektivně odmítnout výchozí hlubokou reaktivní/readonly konverzi a vložit do vašeho stavového grafu neupravené, neproxyované objekty. Můžete je použít z různých důvodů:

  • Některé hodnoty jednoduše nemají být reaktivní, například složitá instance třetí strany nebo objekt Vue komponenty.

  • Přeskočení proxy konverze může znamenat vylepšení výkonu při vykreslování velkých seznamů s neměnnými zdroji dat.

  Jsou považovány za pokročilé, protože možnost opt-outu z výchozího chování platí pouze na nejvyšší úrovni objektu, takže pokud nastavíte vnořený, neoznačený a neupravený objekt do reaktivního objektu, a poté na něj znovu přistoupíte, dostanete zpět proxy verzi. To může vést k rizikům identity - tj. provádění operace, která se spoléhá na identitu objektu, ale používá jak původní, tak proxy verzi stejného objektu:

  js
  const foo = markRaw({
   nested: {}
  })
  
  const bar = reactive({
   // i když je `foo` označen jako neupravený (raw), foo.nested není.
   nested: foo.nested
  })
  
  console.log(foo.nested === bar.nested) // false

  Rizika identity jsou obecně vzácná. Ovšem správné využití těchto API při bezpečném vyhýbání se problémům vyžaduje dobré porozumění tomu, jak systém reaktivity funguje.

effectScope()

Vytváří objekt efektového rozsahu (effect scope), který může zachytit reaktivní efekty (tj. computed proměnné a watchery) vytvořené uvnitř něj, aby bylo možné tyto efekty zrušit společně. Pro podrobné použití tohoto API se prosím obraťte na příslušnou RFC.

 • Typ

  ts
  function effectScope(detached?: boolean): EffectScope
  
  interface EffectScope {
   run<T>(fn: () => T): T | undefined // undefined, pokud je rozsah neaktivní
   stop(): void
  }
 • Příklad

  js
  const scope = effectScope()
  
  scope.run(() => {
   const doubled = computed(() => counter.value * 2)
  
   watch(doubled, () => console.log(doubled.value))
  
   watchEffect(() => console.log('Počet: ', doubled.value))
  })
  
  // zrušení všech efektů v rozsahu
  scope.stop()

getCurrentScope()

Vrátí aktuálně aktivní effect scope, pokud existuje.

 • Typ

  ts
  function getCurrentScope(): EffectScope | undefined

onScopeDispose()

Zaregistruje callback pro zrušení v aktuálně aktivním effect scope. Callback bude vyvolán při zastavení příslušného rozsahu efektů.

Tato metoda může být použita jako nesouvisející náhrada onUnmounted v opakovaně použitelných kompozičních funkcích, protože každá funkce setup() Vue komponenty je také volána v rozsahu efektů.

 • Typ

  ts
  function onScopeDispose(fn: () => void): void
Reactivity API: Pokročilé has loaded