Skip to content

Suspense

Experimentální funkce

<Suspense> je experimentální funkce. Není zaručeno, že bude zachována, a API se může změnit dříve, než se stane stabilní součástí Vue.

<Suspense> je vestavěná komponenta pro orchestraci asynchronních závislostí ve stromu komponent. Může vykreslit stav načítání, zatímco čeká na vyřešení několika vnořených asynchronních závislostí.

Asynchronní závislosti

Pro vysvětlení problému, který se <Suspense> snaží řešit, a jak s těmito asynchronními závislostmi interaguje, si představte následující hierarchii komponent:

<Suspense>
└─ <Dashboard>
  ├─ <Profile>
  │ └─ <FriendStatus> (komponenta s `async setup()`)
  └─ <Content>
   ├─ <ActivityFeed> (`async` komponenta)
   └─ <Stats> (`async` komponenta)

Ve stromu komponent je více vnořených komponent, jejichž vykreslování závisí na nějakém asynchronním zdroji, který je třeba vyřešit jako první. Bez <Suspense> by každý z nich musel zvládnout zobrazení svého vlastního průběhu načítání a chybových stavů. V krajním případě bychom mohli na stránce vidět tři samostatné indikátory načítání a obsah zobrazený postupně v různých časech.

<Suspense> nám dává schopnost zobrazit průběh načítání a chybové stavy pouze na nejvyšší úrovni, zatímco čekáme na vyřešení vnořených asynchronních závislostí.

Jsou dva typy asynchronních závislostí, na které může <Suspense> čekat:

 1. Komponenty s asynchronní setup() sekcí. K nim patří <script setup> komponenty s top‑level await výrazy.

 2. Asynchronní komponenty.

Asynchronní setup()

Možnost setup() v Composition API může být asynchronní:

js
export default {
 async setup() {
  const res = await fetch(...)
  const posts = await res.json()
  return {
   posts
  }
 }
}

Při použití <script setup> vyrobí přítomnost top-level await výrazu z komponenty automaticky asynchronní závislost:

vue
<script setup>
const res = await fetch(...)
const posts = await res.json()
</script>

<template>
 {{ posts }}
</template>

Asynchronní komponenty

Asynchronní komponenty jsou přirozně „suspenzovatelné“. To znamená, že pokud má komponenta v rodičovském řetězci <Suspense>, bude s ní zacházeno jako s asynchronní závislostí této <Suspense>. V tomto případě bude stav načítání ovládán <Suspense> a vlastní nastavení načítání, chyb, zpoždění a časového limitu v komponentě budou ignorovány.

Asynchronní komponenta se může z kontroly nadřazené <Suspense> vyvázat a kontrolovat svůj vlastní stav načítání pomocí nastavení suspensible: false ve vlastnostech komponenty.

Stav načítání

Komponenta <Suspense> má dva sloty: #default a #fallback. Oba sloty povolují pouze jeden element bezprostředního potomka. Element ve výchozím (default) slotu je zobrazen, pokud je to možné. Poku není, je místo toho zobrazen element v záložním (fallback) slotu.

template
<Suspense>
 <!-- komponenta s vnořenými async závislostmi -->
 <Dashboard />

 <!-- stav načítání pomocí #fallback slotu -->
 <template #fallback>
  Načítání...
 </template>
</Suspense>

Při úvodním vykreslení <Suspense> zobrazí obsah svého výchozího (default) slotu v paměti. Pokud se během procesu objeví nějaké asynchronní závislosti, přejde se do stavu pending (čekající). Během čekání se zobrazí záložní (fallback) obsah. Poté, co jsou vyřešeny všechny zjištěné asynchronní závislosti, <Suspense> přejde do stavu resolved (vyřešeno) a zobrazí se konečný obsah výchozího slotu.

Pokud se během úvodního vykreslení na žádné asynchronní závislosti nenarazí, <Suspense> přejde rovnou do stavu vyřešeno.

Jakmile je ve stavu vyřešeno, <Suspense> se vrátí do čekajícího (pending) stavu pouze tehdy, pokud je nahrazen kořenový element #default slotu. Nové asynchronní závislosti vnořené hlouběji do stromu nezpůsobí, že se <Suspense> vrátí do čekajícího stavu.

Když dojde k aktualizaci, záložní (fallback) obsah se nezobrazí okamžitě. Místo toho <Suspense> zobrazí předchozí obsah #default slotu, zatímco čeká na vyřešení nového obsahu a jeho asynchronních závislostí. Toto chování lze konfigurovat pomocí vlastnosti timeout: <Suspense> se na záložní obsah přepne, pokud vykreslení nového výchozího obsahu trvá déle než timeout. Hodnota timeout: 0 způsobí, že se záložní obsah zobrazí okamžitě po nahrazení výchozího obsahu.

Události (Events)

Komponenta <Suspense> emituje 3 události: pending, resolve a fallback. Událost pending nastává při přechodu do čekajícího stavu. Událost resolve se volá, když je dokončeno vyhodnocování nového obsahu v #default slotu. Událost fallback je emitována v okamžiku zobrazení #fallback obsahu.

Tyto události lze použít například k zobrazení indikátoru načítání před starým obsahem DOM během vykreslování nových komponent.

Obsluha chyb

<Suspense> momentálně obsluhu chyb sama o sobě nenabízí - nicméně můžete použít možnost errorCaptured nebo onErrorCaptured() hook k zachycení a zpracování asynchronních chyb v komponentě nadřazené <Suspense>.

Kombinace s ostatními komponentami

Je běžné používat <Suspense> v kombinaci s <Transition> a <KeepAlive> komponentami. Pořadí vnoření je důležté, aby všechny fungovaly správně.

Dále jsou tyto komponenty často používány ve spojení s <RouterView> komponentou z Vue Router.

Následující příklad ukazuje, jak tyto komponenty správně vnořit, aby se všechny chovaly podle očekávání. Pro jednodušší kombinace můžete odebrat části, které nepotřebujete:

template
<RouterView v-slot="{ Component }">
 <template v-if="Component">
  <Transition mode="out-in">
   <KeepAlive>
    <Suspense>
     <!-- hlavní obsah -->
     <component :is="Component"></component>

     <!-- stav načítání -->
     <template #fallback>
      Načítání...
     </template>
    </Suspense>
   </KeepAlive>
  </Transition>
 </template>
</RouterView>

Vue Router má vestavěnou podporu pro „lazy“ načítání komponent pomocí dynamických importů. Ty se od asynchronních komponent liší a v současnosti na ně <Suspense> nereaguje. Stále však mohou mít další asynchronní komponenty jako potomky a ty mohou <Suspense> vyvolat obvyklým způsobem.

Vnořené Suspense

Když máme více asynchronních komponent (což je běžné ve vnořených cestách (routes) nebo v cestách založených na layoutech) jako například tyto:

template
<Suspense>
 <component :is="DynamicAsyncOuter">
  <component :is="DynamicAsyncInner" />
 </component>
</Suspense>

<Suspense> vytvoří v souladu s očekáváním ohraničení, které vyřeší všechny asynchronní komponenty v celém stromě závislostí. Pokud změníme DynamicAsyncOuter, <Suspense> na ni správně počká. Ale když změníme DynamicAsyncInner, vnořená DynamicAsyncInner vykreslí prázný element, dokud nebude vyřešena (místo předchozí komponenty nebo fallback slotu).

Abychom to vyřešili, můžeme přidat vnořenou suspense k obsluze aktualizace vnořené komponenty tímto způsobem:

template
<Suspense>
 <component :is="DynamicAsyncOuter">
  <Suspense suspensible> <!-- zde -->
   <component :is="DynamicAsyncInner" />
  </Suspense>
 </component>
</Suspense>

Pokud nenastavíte vlastnost suspensible, vnitřní <Suspense> bude rodičovskou <Suspense> považována za synchronní komponentu. To znamená, že má svůj vlastní fallback slot a když se obě Dynamic komponenty změní najednou, mohou se objevit prázdné elementy a spustit více aktualizčních cyklů, zatímco vnořená <Suspense> načítá svůj strom závislostí. Což nemusí být žádoucí. Když je suspensible nastaveno, obsluha asynchronního načítání je předána rodičovské <Suspense> (vč. emitovaných událostí) a vnitřní <Suspense> slouží jen jako další ohraničení pro řešení závislostí a aktualizace.


Související

Suspense has loaded