Skip to content

Instance komponenty

Poznámka

Tato stránka dokumentuje vestavěné vlastnosti a metody, které jsou přístupné na veřejné instanci komponenty, tj. this.

Všechny vlastnosti uvedené na této stránce jsou pouze pro čtení (kromě vnořených vlastností v $data).

$data

Objekt vrácený ze sekce data, který komponenta činí reaktivní. Instance komponenty zajišťuje proxy přístup k vlastnostem na svém objektu data.

 • Typ

  ts
  interface ComponentPublicInstance {
   $data: object
  }

$props

Objekt představující aktuální, vyřešené vlastnosti (props) komponenty.

 • Typ

  ts
  interface ComponentPublicInstance {
   $props: object
  }
 • Podrobnosti

  Budou zahrnuty pouze vlastnosti deklarované pomocí možnosti props. Instance komponenty zajišťuje proxy přístup k vlastnostem na svém objektu props.

$el

Root DOM element, který instance komponenty spravuje.

 • Typ

  ts
  interface ComponentPublicInstance {
   $el: Node | undefined
  }
 • Podrobnosti

  $el bude undefined až do doby, než je komponenta připojena (mounted).

  • Pro komponenty s jedním root elementem bude $el odkazovat na tento element.
  • Pro komponenty s textovým rootem bude $el odkazovat na textový element.
  • Pro komponenty s více root elementy bude $el představovat zástupný DOM element, který Vue používá k udržování pozice komponenty v DOM (textový element nebo komentářový element v režimu SSR hydratace).

  TIP

  Pro konzistenci se pro přímý přístup k elementům doporučuje používat template refs místo spoléhání na $el.

$options

Vyřešené možnosti (options) komponenty použité pro vytvoření aktuální instance komponenty.

 • Typ

  ts
  interface ComponentPublicInstance {
   $options: ComponentOptions
  }
 • Podrobnosti

  Objekt $options poskytuje vyřešené možnosti pro aktuální komponentu a je výsledkem sloučení těchto možných zdrojů:

  • Globální mixins
  • Základ extends komponenty
  • Mixins komponenty

  Obvykle se používá k podpoře custom options komponent:

  js
  const app = createApp({
   customOption: 'foo',
   created() {
    console.log(this.$options.customOption) // => 'foo'
   }
  })
 • Viz také: app.config.optionMergeStrategies

$parent

Instance rodičovské komponenty, pokud ji aktuální instance má. Pro root instanci bude hodnota null.

 • Typ

  ts
  interface ComponentPublicInstance {
   $parent: ComponentPublicInstance | null
  }

$root

Instance root komponenty aktuálního stromu komponent. Pokud aktuální instance nemá rodiče, bude v této hodnota odkazovat na sebe sama.

 • Typ

  ts
  interface ComponentPublicInstance {
   $root: ComponentPublicInstance
  }

$slots

Objekt představující sloty (slots), které předala komponenta rodiče.

 • Typ

  ts
  interface ComponentPublicInstance {
   $slots: { [name: string]: Slot }
  }
  
  type Slot = (...args: any[]) => VNode[]
 • Podrobnosti

  Obvykle se používá při ručním vytváření funkcí pro vykreslení, ale může se také použít k detekci přítomnosti slotu.

  Každý slot je vystaven na this.$slots jako funkce, která vrací pole VNodes pod klíčem odpovídajícím názvu slotu. Výchozí slot je přístupný jako this.$slots.default.

  Pokud je to scoped slot, jsou parametry předané do slotových funkcí dostupné jako slot props.

 • Viz také: Funkce pro vykreslení - Vykreslování slotů

$refs

Objekt DOM elementů a instancí komponent, registrovaných pomocí template refs.

$attrs

Objekt obsahující atributy komponentu, které se předávají dále (fallthrough atributy).

 • Typ

  ts
  interface ComponentPublicInstance {
   $attrs: object
  }
 • Podrobnosti

  Fallthrough atributy jsou atributy a event handlery předávané rodičovskou komponentou, které nejsou v potomkovi deklarovány jako vlastnosti (props) nebo emitované události (emits).

  Ve výchozím nastavení se všechny atributy v $attrs automaticky zdědí na root elementu komponenty, pokud je root element pouze jeden. Toto chování je vypnuto, pokud má komponenta více root elementů, a může být explicitně zakázáno pomocí volby inheritAttrs.

 • Viz také:

$watch()

Imperativní API pro vytváření watcherů.

 • Typ

  ts
  interface ComponentPublicInstance {
   $watch(
    source: string | (() => any),
    callback: WatchCallback,
    options?: WatchOptions
   ): StopHandle
  }
  
  type WatchCallback<T> = (
   value: T,
   oldValue: T,
   onCleanup: (cleanupFn: () => void) => void
  ) => void
  
  interface WatchOptions {
   immediate?: boolean // výchozí: false
   deep?: boolean // výchozí: false
   flush?: 'pre' | 'post' | 'sync' // výchozí: 'pre'
   onTrack?: (event: DebuggerEvent) => void
   onTrigger?: (event: DebuggerEvent) => void
  }
  
  type StopHandle = () => void
 • Podrobnosti

  Prvním parametrem je zdroj watcheru. Může to být název vlastnosti komponenty jako řetězec, jednoduchý řetězec oddělený tečkami nebo getter funkce.

  Druhým parametrem je callback funkce. Callback dostává novou a starou hodnotu sledovaného zdroje.

  • immediate: spustit callback při okamžitě vytvoření watcheru. Stará hodnota bude při prvním volání undefined.
  • deep: vynutit hluboký (deep) průchod zdrojem, pokud je to objekt, aby se callback spustil při vnořených změnách. Viz Deep Watchers.
  • flush: upravit časování vyvolání callbacku. Viz Časování provedení callback funkce a watchEffect().
  • onTrack / onTrigger: ladit závislosti watcheru. Viz Ladění watcherů.
 • Příklad

  Sledování názvu vlastnosti:

  js
  this.$watch('a', (newVal, oldVal) => {})

  Sledování cesty oddělené tečkami:

  js
  this.$watch('a.b', (newVal, oldVal) => {})

  Použití getteru pro složitější výrazy:

  js
  this.$watch(
   // pokaždé, když výraz `this.a + this.b` vrátí
   // jiný výsledek, bude zavolán handler.
   // Je to jako bychom sledovali computed proměnnou
   // bez definování ji samotné.
   () => this.a + this.b,
   (newVal, oldVal) => {}
  )

  Zastavení watcheru:

  js
  const unwatch = this.$watch('a', cb)
  
  // později...
  unwatch()
 • Viz také:

$emit()

Spustí vlastní událost na aktuální instanci. Jakékoli další parametry budou předány do callbacku listeneru.

 • Typ

  ts
  interface ComponentPublicInstance {
   $emit(event: string, ...args: any[]): void
  }
 • Příklad

  js
  export default {
   created() {
    // pouze událost
    this.$emit('foo')
    // s dalšími parametry
    this.$emit('bar', 1, 2, 3)
   }
  }
 • Viz také:

$forceUpdate()

Vynutí překreslení instance komponenty.

 • Typ

  ts
  interface ComponentPublicInstance {
   $forceUpdate(): void
  }
 • Podrobnosti

  Mělo by být potřeba jen zřídka, díky plně automatickému reaktivnímu systému Vue. Jediné případy, kdy byste to mohli potřebovat, jsou ty, kdy jste explicitně vytvořili ne-reaktivní stav komponenty pomocí pokročilých funkcí Reactivity API.

$nextTick()

Verze metody nextTick() vázaná na instanci.

 • Typ

  ts
  interface ComponentPublicInstance {
   $nextTick(callback?: (this: ComponentPublicInstance) => void): Promise<void>
  }
 • Podrobnosti

  Jediný rozdíl oproti globální verzi nextTick() je, že callback předaný this.$nextTick() bude mít svůj kontext this vázaný na aktuální instanci komponenty.

 • Viz také: nextTick()

Instance komponenty has loaded