Skip to content

Vestavěné direktivy

v-text

Aktualizuje textový obsah elementu.

 • Očekává: string

 • Podrobnosti

  v-text funguje tak, že elementu nastavuje vlastnost textContent, což přepíše jakýkoli existující obsah uvnitř elementu. Pokud potřebujete aktualizovat část textContent, měli byste místo toho použít „mustache“ interpolaci.

 • Příklad

  template
  <span v-text="msg"></span>
  <!-- stejné jako -->
  <span>{{msg}}</span>
 • Viz také: Syntaxe šablon - Interpolace textu

v-html

Aktualizuje innerHTML elementu.

 • Očekává: string

 • Podrobnosti

  Obsah v-html je vložen jako prosté HTML - syntaxe Vue šablony nebude zpracována. Pokud se snažíte sestavit šablony pomocí v-html, zkuste raději řešení přehodnotit a použít komponenty.

  Bezpečnostní poznámka

  Dynamické vykreslování libovolného HTML na vašem webu může být velmi nebezpečné, protože může snadno vést k XSS útokům. Používejte v-html pouze na důvěryhodný obsah a nikdy na obsah poskytovaný uživatelem.

  V Single-file komponentách (SFC) se scoped styly na obsah uvnitř v-html nebudou aplikovat, protože toto HTML není zpracováváno kompilátorem Vue šablony. Pokud chcete cílit na obsah v-html pomocí scoped CSS, můžete místo toho použít CSS moduly nebo další, globální <style> element s manuální strategií omezování rozsahu, jako je BEM.

 • Příklad

  template
  <div v-html="html"></div>
 • Viz také: Syntaxe šablon - HTML kód

v-show

Přepíná viditelnost elementu na základě pravdivostní hodnoty výrazu.

 • Očekává: any

 • Podrobnosti

  v-show funguje tak, že nastavuje vlastnost display v CSS pomocí inline stylů a snaží se respektovat původní hodnotu display, když je prvek viditelný. Také spouští přechody, když se změní jeho podmínka.

 • Viz také: Podmíněné vykreslování - v-show

v-if

Podmíněné vykreslování elementu nebo fragmentu šablony na základě pravdivostní hodnoty výrazu.

 • Očekává: any

 • Podrobnosti

  Když je element s v-if přepnut, element a jeho obsažené direktivy / komponenty jsou zničeny a znovu vytvořeny. Pokud je počáteční podmínka nepravdivá, vnitřní obsah nebude vůbec vykreslen.

  Lze použít na <template> pro označení podmíněného bloku obsahujícího pouze text nebo více elementů.

  Tato direktiva spouští přechody, když se změní její podmínka.

  Pokud jsou použity společně, v-if má vyšší prioritu než v-for. Nedoporučujeme používat tyto dvě direktivy společně na jednom elementu - pro podrobnosti se podívejte na průvodce vykreslováním seznamu.

 • Viz také: Podmíněné vykreslování - v-if

v-else

Označuje „else blok“ pro v-if nebo řetězec v-if / v-else-if.

 • Nepředpokládá výraz

 • Podrobnosti

  • Omezení: předchozí element (sibling) musí mít v-if nebo v-else-if.

  • Lze použít na <template> pro označení podmíněného bloku obsahujícího pouze text nebo více prvků.

 • Příklad

  template
  <div v-if="Math.random() > 0.5">
   Teď mě vidíš
  </div>
  <div v-else>
   Teď mě nevidíš
  </div>
 • Viz také: Podmíněné vykreslování - v-else

v-else-if

Označuje „else if blok“ pro v-if. Může být řetězený (více „else if“ větví).

 • Očekává: any

 • Podrobnosti

  • Omezení: předchozí element (sibling) musí mít v-if nebo v-else-if.

  • Lze použít na <template> pro označení podmíněného bloku obsahujícího pouze text nebo více prvků.

 • Příklad

  template
  <div v-if="type === 'A'">
   A
  </div>
  <div v-else-if="type === 'B'">
   B
  </div>
  <div v-else-if="type === 'C'">
   C
  </div>
  <div v-else>
   Není A/B/C
  </div>
 • Viz také: Podmíněné vykreslování - v-else-if

v-for

Vykreslí element nebo blok šablony vícekrát na základě zdrojových dat.

 • Očekává: Array | Object | number | string | Iterable

 • Podrobnosti

  Hodnota direktivy musí používat speciální syntaxi alias in expression pro poskytnutí aliasu na aktuální element, který je iterován:

  template
  <div v-for="item in items">
   {{ item.text }}
  </div>

  Alternativně můžete také specifikovat alias pro index (nebo klíč, pokud se používá na objektu):

  template
  <div v-for="(item, index) in items"></div>
  <div v-for="(value, key) in object"></div>
  <div v-for="(value, name, index) in object"></div>

  Výchozí chování v-for je pokusit se opravit elementy na místě, aniž by byly přesouvány. Pokud chcete, aby byly přeuspořádány, měli byste poskytnout nápovědu pro řazení pomocí speciálního atributu key:

  template
  <div v-for="item in items" :key="item.id">
   {{ item.text }}
  </div>

  v-for může také pracovat s hodnotami, které implementují Iterable Protocol, včetně nativních Map a Set.

 • Viz také:

v-on

Připojí k elementu event listener.

 • Zkratka: @

 • Očekává: Function | Inline Statement | Object (bez parametru)

 • Parametr: event (volitelné při použití objektové syntaxe)

 • Modifikátory

  • .stop - zavolá event.stopPropagation().
  • .prevent - zavolá event.preventDefault().
  • .capture - přidá event listener v režimu zachycení (capture mode).
  • .self - spustí handler pouze pokud byla událost vyvolána z tohoto elementu.
  • .{keyAlias} - spustí handler pouze pro určité klávesy.
  • .once - spustí handler maximálně jednou.
  • .left - spustí handler pouze pro události levého tlačítka myši.
  • .right - spustí handler pouze pro události pravého tlačítka myši.
  • .middle - spustí handler pouze pro události středního tlačítka myši.
  • .passive - připojí DOM událost s { passive: true }.
 • Podrobnosti

  Typ události je určen parametrem. Výraz může být název metody, vložený příkaz nebo může být vynechán, pokud jsou přítomny modifikátory.

  Pokud je použito na běžném elementu, naslouchá pouze nativním DOM událostem. Pokud je použito na elementu vlastní komponenty, naslouchá vlastním událostem emitovaným na tomto potomkovi.

  Při naslouchání nativním DOM událostem metoda přijímá jako jediný argument nativní událost. Pokud je použit vložený příkaz, příkaz má přístup k speciální vlastnosti $event: v-on:click="handle('ok', $event)".

  v-on také podporuje binding na objekt párů událost / listener bez argumentu. Pozor, při použití objektové syntaxe nepodporuje žádné modifikátory.

 • Příklad

  template
  <!-- handler metody -->
  <button v-on:click="doThis"></button>
  
  <!-- dynamická událost -->
  <button v-on:[event]="doThis"></button>
  
  <!-- inline příkaz -->
  <button v-on:click="doThat('hello', $event)"></button>
  
  <!-- zkratka -->
  <button @click="doThis"></button>
  
  <!-- zkratka pro dynamickou událost -->
  <button @[event]="doThis"></button>
  
  <!-- zastavení propagace -->
  <button @click.stop="doThis"></button>
  
  <!-- zamezení výchozího chování -->
  <button @click.prevent="doThis"></button>
  
  <!-- zamezení výchozího chování bez výrazu -->
  <form @submit.prevent></form>
  
  <!-- řetězení modifikátorů -->
  <button @click.stop.prevent="doThis"></button>
  
  <!-- modifikátor klávesy pomocí keyAlias -->
  <input @keyup.enter="onEnter" />
  
  <!-- událost click bude spuštěna nejvýše jednou -->
  <button v-on:click.once="doThis"></button>
  
  <!-- objektová syntaxe -->
  <button v-on="{ mousedown: doThis, mouseup: doThat }"></button>

  Naslouchání vlastním událostem na komponentě potomka (handler je volán při emitování „my-event“ z potomka):

  template
  <MyComponent @my-event="handleThis" />
  
  <!-- inline příkaz -->
  <MyComponent @my-event="handleThis(123, $event)" />
 • Viz také:

v-bind

Dynamicky váže jeden nebo více atributů nebo vlastností (props) komponenty na výraz.

 • Zkratka:

  • : nebo . (pokud se používá modifikátor .prop)
  • Vynechání hodnoty (pokud mají atribut a vázaná hodnota stejný název) 3.4+
 • Očekává: libovolný (s parametrem) | Objekt (bez parametru)

 • Parametr: attrOrProp (volitelné)

 • Modifikátory

  • .camel - převede název atributu z kebab-case na camelCase.
  • .prop - vynutí binding jako vlastnost (prop) DOM. 3.2+
  • .attr - vynutí binding jako atribut DOM. 3.2+
 • Použití

  Pokud se používá pro binding atributu class nebo style, v-bind podporuje další typy hodnot, jako jsou pole nebo objekty. Podrobnosti naleznete v příslušné části průvodce níže.

  Při nastavování bindingu na element Vue ve výchozím nastavení kontroluje, zda má element klíč definovaný jako vlastnost pomocí operátoru in. Pokud je vlastnost definována, Vue nastaví hodnotu jako vlastnost DOM místo atributu. To by mělo fungovat ve většině případů, ale toto chování můžete přepsat explicitním použitím modifikátorů .prop nebo .attr. To je někdy nutné, zejména při práci s custom elementy.

  Při použití pro binding vlastností (props) komponenty musí být vlastnost v komponentě potomka správně deklarována.

  Pokud se používá bez parametru, může být použito pro binding objektu obsahujícího páry název-hodnota atributu.

 • Příklad

  template
  <!-- binding atributu -->
  <img v-bind:src="imageSrc" />
  
  <!-- dynamický název atributu -->
  <button v-bind:[key]="value"></button>
  
  <!-- zkratka -->
  <img :src="imageSrc" />
  
  <!-- zkratka stejného názvu (3.4+), bude rozšířeno na :src="src" -->
  <img :src />
  
  <!-- zkratka s dynamickým názvem atributu -->
  <button :[key]="value"></button>
  
  <!-- se spojením řetězců -->
  <img :src="'/path/to/images/' + fileName" />
  
  <!-- binding třídy -->
  <div :class="{ red: isRed }"></div>
  <div :class="[classA, classB]"></div>
  <div :class="[classA, { classB: isB, classC: isC }]"></div>
  
  <!-- binding stylů -->
  <div :style="{ fontSize: size + 'px' }"></div>
  <div :style="[styleObjectA, styleObjectB]"></div>
  
  <!-- binding objektu attributů -->
  <div v-bind="{ id: someProp, 'other-attr': otherProp }"></div>
  
  <!-- binding vlastnosti, `prop` musí být deklarována v komponentě potomka -->
  <MyComponent :prop="someThing" />
  
  <!-- předání props z rodiče, které jsou společné s komponentnou potomka -->
  <MyComponent v-bind="$props" />
  
  <!-- XLink -->
  <svg><a :xlink:special="foo"></a></svg>

Modifikátor .prop má také zkrácenou formu, .:

template
<div :someProperty.prop="someObject"></div>

<!-- ekvivalentní zápis -->
<div .someProperty="someObject"></div>

Modifikátor .camel umožňuje převést jméno atributu v-bind na camelCase, například atribut viewBox ve SVG:

template
<svg :view-box.camel="viewBox"></svg>

.camel není potřeba, pokud používáte řetězcové šablony nebo předkompilujete šablonu pomocí build fáze.

v-model

Vytvoří oboustranný binding na input element formuláře nebo komponenty.

 • Očekává: hodnota závisí na hodnotě input elementu formuláře nebo výstupu komponenty

 • Omezeno na:

  • <input>
  • <select>
  • <textarea>
  • komponenty
 • Modifikátory

  • .lazy - naslouchá událostem change místo input
  • .number - převede platný řetězcový vstup na čísla
  • .trim - odstraní přebytečné mezery
 • Viz také:

v-slot

Určuje pojmenované sloty nebo scoped sloty, které očekávají předání vlastností (props).

 • Zkrácený zápis: #

 • Očekává: JavaScriptový výraz, který je platný v pozici argumentu funkce, včetně podpory destrukturování. Volitelné - je potřeba pouze pokud očekáváte, že budou do slotu předány vlastnosti.

 • Parametr: název slotu (volitelné, výchozí hodnota je default)

 • Omezeno na:

  • <template>
  • komponenty (pro samostatný default slot s props)
 • Příklad

  template
  <!-- Pojmenované sloty -->
  <BaseLayout>
   <template v-slot:header>
    Obsah záhlaví
   </template>
  
   <template v-slot:default>
    Obsah default slotu
   </template>
  
   <template v-slot:footer>
    Obsah zápatí
   </template>
  </BaseLayout>
  
  <!-- Pojmenovaný slot, který přijímá props -->
  <InfiniteScroll>
   <template v-slot:item="slotProps">
    <div class="item">
     {{ slotProps.item.text }}
    </div>
   </template>
  </InfiniteScroll>
  
  <!-- Default slot, který přijímá props s destrukturováním -->
  <Mouse v-slot="{ x, y }">
   Pozice myši: {{ x }}, {{ y }}
  </Mouse>
 • Viz také:

v-pre

Přeskočit kompilaci tohoto elementu a všech jeho potomků.

 • Nepředpokládá výraz

 • Podrobnosti

  Uvnitř elementu s v-pre budou všechny syntaxe Vue šablony zachovány a vykresleny tak, jak jsou. Nejběžnějším použitím je zobrazení nezpracovaných „mustache“ tagů.

 • Příklad

  template
  <span v-pre>{{ toto nebude zkompilováno }}</span>

v-once

Vykreslit element nebo komponentu pouze jednou a přeskočit budoucí aktualizace.

 • Nepředpokládá výraz

 • Podrobnosti

  Při dalších překreslováních budou element/komponenta a všichni potomci považováni za statický obsah a přeskočeni. To lze použít k optimalizaci výkonu aktualizace.

  template
  <!-- jediný prvek -->
  <span v-once>Toto se nikdy nezmění: {{msg}}</span>
  <!-- element s potomky -->
  <div v-once>
   <h1>Komentář</h1>
   <p>{{msg}}</p>
  </div>
  <!-- komponenta -->
  <MyComponent v-once :comment="msg"></MyComponent>
  <!-- direktiva `v-for` -->
  <ul>
   <li v-for="i in list" v-once>{{i}}</li>
  </ul>

  Od verze 3.2 si můžete také část šablony „zapamatovat“ (memoize) s podmínkami neplatnosti pomocí v-memo.

 • Viz také:

v-memo

 • Očekává: any[]

 • Podrobnosti

  Uloží si (memoize) podstrom šablony. Může být použito jak na elementech, tak na komponentách. Direktiva očekává pole hodnot závislostí pevné délky, které se porovnávají pro zapamatování. Pokud každá hodnota v poli byla stejná jako při posledním vykreslení, aktualizace pro celý podstrom bude přeskočena. Například:

  template
  <div v-memo="[hodnotaA, hodnotaB]">
   ...
  </div>

  Pokud při opětovném vykreslení komponenty zůstanou jak hodnotaA, tak hodnotaB stejné, všechny aktualizace pro tento <div> a jeho potomky budou přeskočeny. Ve skutečnosti bude přeskočeno i vytváření Virtual DOM VNode, protože memoizovaná kopie podstromu může být znovu použita.

  Je důležité správně specifikovat pole pro zapamatování, jinak můžeme přeskočit aktualizace, které by aplikovány být měly. v-memo s prázdným polem závislostí (v-memo="[]") by bylo funkčně ekvivalentní v-once.

  Použití s v-for

  v-memo je poskytováno výhradně pro mikrooptimalizace výkonu a je potřeba jen zřídka. Nejběžnější případ, kdy se to může hodit, je při vykreslování velkých seznamů v-for (kde length > 1000):

  template
  <div v-for="prvek in seznam" :key="prvek.id" v-memo="[prvek.id === vybrano]">
   <p>ID: {{ prvek.id }} - vybráno: {{ prvek.id === vybrano }}</p>
   <p>...další potomci</p>
  </div>

  Při změně stavu vybrano komponenty bude vytvořeno velké množství VNodes, i když většina položek zůstala přesně stejná. Použití v-memo zde znamená „aktualizujte tuto položku pouze tehdy, pokud se změnila z nevybrané na vybranou nebo naopak“. To umožňuje každé neovlivněné položce znovu použít její předchozí VNode a úplně přeskočit porovnávání rozdílů. Poznamenejme, že zde do pole závislostí pro zapamatování nemusíme zahrnout prvek.id, protože Vue ji automaticky odvodí z :key položky.

  Varování

  Při použití v-memo s v-for se ujistěte, že jsou použity na stejném elementu. v-memo nefunguje uvnitř v-for.

  v-memo lze také použít na komponentách k manuálnímu zabránění nechtěným aktualizacím v určitých okrajových případech, kdy byla kontrola aktualizace potomka de-optimalizována. Ale opět je zodpovědností vývojáře specifikovat správné pole závislostí, aby se zabránilo vynechání nutných aktualizací.

 • Viz také:

v-cloak

Používá se k skrytí nezkompilované šablony, dokud není připravena.

 • Nepředpokládá výraz

 • Podrobnosti

  Tato direktiva je potřeba pouze při použití bez build fáze.

  Při použití in-DOM šablon může dojít k „blikání (flashing) nezkompilovaných šablon“: uživatel může vidět nezpracované „mustache“ značky, dokud je připojená (mounted) komponenta nenahradí vykresleným obsahem.

  v-cloak zůstane na elementu, dokud není připojena příslušná instance komponenty. Spolu s CSS pravidly jako [v-cloak] { display: none } lze použít k skrytí nezpracovaných šablon, dokud není komponenta připravena.

 • Příklad

  css
  [v-cloak] {
   display: none;
  }
  template
  <div v-cloak>
   {{ message }}
  </div>

  <div> nebude viditelný, dokud nebude dokončena kompilace.

Vestavěné direktivy has loaded