Skip to content

Vue a Web Components

Web Components je obecný termín pro sadu nativních webových API, které umožňují vývojářům vytvářet vlastní znovupoužitelné custom elementy.

Považujeme Vue a Web Components především za doplňkové technologie. Vue má vynikající podporu jak pro konzumaci, tak pro vytváření custom elementů. Bez ohledu na to, zda integrujete vlastní prvky do existující Vue aplikace, nebo používáte Vue k jejich vytváření a distribuci, jste ve správné společnosti.

Použití custom elementů ve Vue

Vue dosahuje v testech Custom Elements Everywhere perfektního skóre 100%. Konzumace custom elementů uvnitř Vue aplikace funguje v podstatě stejně jako používání nativních HTML elementů s několika záležitostmi, na které je třeba pamatovat:

Přeskočení řešení komponent

Ve výchozím nastavení se Vue pokusí vyřešit neregistrovaný HTML tag jako registrovanou Vue komponentu, než se vrátí k vykreslení custom elementu. To způsobí, že Vue během vývoje vyvolá varování „failed to resolve component“. Abychom Vue řekli, že určité tagy by měly být považovány za custom elementy a přeskočit řešení komponent, můžeme specifikovat volbu compilerOptions.isCustomElement.

Pokud používáte Vue s nastavením pro build fázi, volba by měla být předána pomocí konfigurace buildu, protože se jedná o volbu kompilace.

Příklad konfigurace v prohlížeči

js
// Funguje pouze při použití kompilace v prohlížeči.
// Pokud používáte build nástroje, podívejte se na příklady konfigurace níže.
app.config.compilerOptions.isCustomElement = (tag) => tag.includes('-')

Příklad konfigurace Vite

js
// vite.config.js
import vue from '@vitejs/plugin-vue'

export default {
 plugins: [
  vue({
   template: {
    compilerOptions: {
     // považovat všechny tagy s pomlčkou za custom elementy
     isCustomElement: (tag) => tag.includes('-')
    }
   }
  })
 ]
}

Příklad konfigurace Vue CLI

js
// vue.config.js
module.exports = {
 chainWebpack: config => {
  config.module
   .rule('vue')
   .use('vue-loader')
   .tap(options => ({
    ...options,
    compilerOptions: {
     // považovat jakýkoli tag, který začíná na ion- jako custom element
     isCustomElement: tag => tag.startsWith('ion-')
    }
   }))
 }
}

Předávání vlastností DOM

Protože atributy DOM mohou být pouze řetězce, musíme složitá data custom elementů předávat jako vlastnosti DOM. Při nastavování vlastností (props) na custom elementu Vue 3 automaticky kontroluje přítomnost vlastnosti DOM pomocí operátoru in a upřednostňuje nastavení hodnoty jako vlastnosti DOM, pokud je klíč přítomen. To znamená, že ve většině případů se o to nemusíte starat, pokud custom element dodržuje doporučené postupy.

Nicméně mohou existovat vzácné případy, kdy musí být data předána jako vlastnost DOM, ale custom element nedefinuje/neodráží vlastnost správně (což způsobuje selhání kontroly in). V tomto případě můžete vynutit vazbu v-bind jako vlastnost DOM pomocí modifikátoru .prop:

template
<my-element :user.prop="{ jmeno: 'jack' }"></my-element>

<!-- zkrácený ekvivalent -->
<my-element .user="{ jmeno: 'jack' }"></my-element>

Vytváření custom elementů s Vue

Hlavní výhodou custom elementů je, že je lze použít s libovolným frameworkem nebo dokonce bez frameworku. To je ideální pro distribuci komponent, kde konečný uživatel nemusí používat stejný frontendový stack nebo když chcete oddělit koncovou aplikaci od implementačních detailů použitých komponent.

defineCustomElement

Vue podporuje vytváření custom elementů pomocí přesně stejných API pro Vue komponenty pomocí metody defineCustomElement. Metoda přijímá stejný parametr jako defineComponent, ale místo komponenty vrací konstruktor custom elementu, který rozšiřuje HTMLElement:

template
<my-vue-element></my-vue-element>
js
import { defineCustomElement } from 'vue'

const MyVueElement = defineCustomElement({
 // standardní možnosti (options) Vue komponenty
 props: {},
 emits: {},
 template: `...`,

 // pouze pro defineCustomElement: CSS, které bude vloženo do shadow root
 styles: [`/* vložené CSS */`]
})

// Zaregistrovat custom element.
// Po registraci budou všechny tagy `<my-vue-element>`
// na stránce aktualizovány.
customElements.define('my-vue-element', MyVueElement)

// Můžete také programově vytvořit instanci elementu:
// (lze provést pouze po registraci)
document.body.appendChild(
 new MyVueElement({
  // počáteční vlastnosti (volitelné)
 })
)

Životní cyklus

 • Custom element Vue vytvoří interní instanci Vue komponenty uvnitř svého shadow root, když je poprvé zavolána jeho metoda connectedCallback.

 • Když je na elementu zavolána metoda disconnectedCallback, Vue v příštím mikro-cyklu (microtask tick) zkontroluje, zda je element z dokumentu odpojen.

  • Pokud je element stále v dokumentu, jedná se o přesun a instance komponenty bude zachována;

  • Pokud je element z dokumentu odpojen, jedná se o odstranění a instance komponenty bude odpojena (unmounted).

Vlastnosti (props)

 • Všechny vlastnosti deklarované pomocí sekce props budou na custom elementu definovány jako vlastnosti (properties). Vue automaticky zajišťuje reflexi mezi atributy/vlastnostmi tam, kde to má smysl.

  • Atributy jsou vždy reflektovány na odpovídající vlastnosti.

  • Vlastnosti s primitivními hodnotami (string, boolean nebo number) jsou reflektovány jako atributy.

 • Vue také automaticky přetypovává vlastnosti deklarované s typy Boolean nebo Number na požadovaný typ, když jsou nastaveny jako atributy (které jsou vždy řetězce). Například, při deklaraci následujících vlastností:

  js
  props: {
   selected: Boolean,
   index: Number
  }

A při použití custom elementu:

template
<my-element selected index="1"></my-element>

Uvnitř komponenty bude selected přetypováno na true (boolean) and index na 1 (number).

Události (events)

Události emitované pomocí this.$emit nebo setup emit jsou odesílány jako nativní CustomEvents na custom elementu. Další argumenty události (payload) budou vystaveny jako pole na objektu CustomEvent ve vlastnosti detail.

Sloty (slots)

Uvnitř komponenty lze sloty vykreslovat pomocí elementu <slot/> jako obvykle. Ovšem při konzumaci výsledného elementu je přijímána pouze syntaxi nativních slotů:

 • Scoped sloty nejsou podporovány.

 • Při předávání pojmenovaných slotů použijte atribut slot místo direktivy v-slot:

  template
  <my-element>
   <div slot="pojmenovany">ahoj</div>
  </my-element>

Provide / Inject

Provide / Inject API a jeho ekvivalent v Composition API fungují i mezi Vue-definovanými custom elementy. Nicméně, mějte na paměti, že to funguje pouze mezi custom elementy. tj. Vue-definovaný custom element nebude schopen vložit vlastnosti poskytované Vue komponentou, která není custom element.

SFC jako custom element

Metoda defineCustomElement funguje i s Vue Single-File komponentami (SFC). Nicméně, s výchozím nastavením nástrojů bude <style> uvnitř SFC během produkčního buildu stále extrahován a sloučen do jednoho CSS souboru. Při použití SFC jako custom elementu je často žádoucí vložit <style> tagy do shadow root custom elementu.

Oficiální nástroje pro SFC podporují import SFC v „režimu custom elementu“ (vyžaduje @vitejs/plugin-vue@^1.4.0 nebo vue-loader@^16.5.0). SFC načtený v režimu custom elementu vkládá své <style> tagy jako CSS řetězce a vystavuje je pod možností styles komponenty. To bude zachyceno defineCustomElement a vloženo do shadow root elementu při vytváření instance.

Pro aktivaci tohoto režimu jednoduše ukončete název souboru komponenty příponou .ce.vue:

js
import { defineCustomElement } from 'vue'
import Example from './Example.ce.vue'

console.log(Example.styles) // ["/* vložené CSS */"]

// převést na konstruktor custom elementu
const ExampleElement = defineCustomElement(Example)

// zaregistrovat
customElements.define('my-example', ExampleElement)

Pokud chcete upravit, které soubory mají být v režimu custom elementu importovány (například, pokud chcete zacházet se všemi SFC jako s custom elementy), můžete předat volbu customElement příslušným build pluginům:

Tipy pro knihovnu custom elementů Vue

Při vytváření custom elementů s Vue jsou elementy závislé na běhovém prostředí Vue. Základní velikost je přibližně 16 kB v závislosti na tom, kolik funkcí se používá. To znamená, že pokud dodáváte pouze jeden custom element, není ideální používat Vue - měli byste použít čistý JavaScript, petite-vue nebo frameworky specializující se na malou runtime velikost. Základní velikost je více než ospravedlnitelná, pokud dodáváte kolekci custom elementů s komplexní logikou, protože Vue umožní napsat každou komponentu s mnohem menším množstvím kódu. Čím více elementů dodáváte společně, tím lepší je to kompromis.

Pokud budou custom elementy použity v aplikaci, která Vue také používá, můžete se rozhodnout vyčlenit Vue z vytvořeného balíčku, aby elementy používaly stejnou kopii Vue z hostitelské aplikace.

Je doporučeno exportovat jednotlivé konstruktory elementů, abyste uživatelům poskytli flexibilitu importovat je na vyžádání a registrovat je s požadovanými názvy tagů. Můžete také exportovat pohodlnou funkci pro automatickou registraci všech elementů. Zde je příklad vstupního bodu Vue knihovny custom elementů:

js
import { defineCustomElement } from 'vue'
import Foo from './MyFoo.ce.vue'
import Bar from './MyBar.ce.vue'

const MyFoo = defineCustomElement(Foo)
const MyBar = defineCustomElement(Bar)

// exportovat jednotlivé elementy
export { MyFoo, MyBar }

export function register() {
 customElements.define('my-foo', MyFoo)
 customElements.define('my-bar', MyBar)
}

Pokud máte mnoho komponent, můžete také využít funkce build nástroje, jako je globální import pro Vite nebo require.context pro webpack, abyste načetli všechny komponenty z adresáře.

Web Components a TypeScript

Pokud vyvíjíte aplikaci nebo knihovnu, můžete chtít ověřovat typy vašich Vue komponent, včetně těch, které jsou definovány jako custom elementy.

Custom elementy jsou registrovány globálně pomocí nativních API, takže ve výchozím nastavení nemají při použití ve Vue šablonách odvozování typů. Abyste poskytli podporu typů pro Vue komponenty registrované jako custom elementy, můžeme zaregistrovat globální typy komponent pomocí rozhraní GlobalComponents ve Vue šablonách a/nebo v JSX:

typescript
import { defineCustomElement } from 'vue'

// Vue SFC
import CounterSFC from './src/components/counter.ce.vue'

// převést komponentu na custom element
export const Counter = defineCustomElement(CounterSFC)

// zaregistrovat globální typy
declare module 'vue' {
 export interface GlobalComponents {
  'Counter': typeof Counter,
 }
}

Web Components vs. Vue komponenty

Někteří vývojáři věří, že by se měli vyhnout proprietárním komponentám v rámci frameworku a že pouze používání custom elementů zajišťuje „budoucnostní odolnost“ aplikace. Zde se pokusíme vysvětlit, proč si myslíme, že to je příliš zjednodušený pohled na problém.

Skutečně existuje určitá míra překryvu funkcí mezi custom elementy a Vue komponentami: obojí nám umožňuje definovat znovupoužitelné komponenty s předáváním dat, emitováním událostí a správou životního cyklu. Nicméně, API custom elementů je relativně nízkoúrovňové a základní. Pro vytvoření skutečné aplikace potřebujeme několik dalších schopností, které platforma nepokrývá:

 • Deklarativní a efektivní systém šablonování;

 • Reaktivní systém správy stavu, který usnadňuje extrakci a znovupoužití logiky mezi komponentami;

 • Výkonný způsob vykreslování komponent na serveru a hydratace na klientovi (SSR), což je důležité pro SEO a metriky Web Vitals, jako je LCP. SSR nativních custom elementů obvykle zahrnuje simulaci DOM v Node.js a následné serializování modifikovaného DOM, zatímco Vue SSR kompiluje do složených řetězců, kdykoli je to možné, což je mnohem efektivnější.

Model Vue komponent je navržen s ohledem na tyto potřeby jako koherentní systém.

S týmem kompetentních SW inženýrů byste pravděpodobně mohli postavit ekvivalent na základě nativních custom elementů - to ale také znamená, že přebíráte dlouhodobou údržbu interního frameworku a ztrácíte výhody ekosystému a komunity vyzrálého frameworku, jako je Vue.

Existují také frameworky postavené na základě custom elementů jako základu jejich modelu komponent, ale všechny nevyhnutelně musí představit svá vlastní řešení pro výše uvedené problémy. Používání těchto frameworků znamená přijetí jejich technických rozhodnutí o tom, jak tyto problémy řešit - což, navzdory tomu, co se může tvrdit, automaticky nechrání před potenciálními budoucími změnami.

Existují také oblasti, kde vnímáme custom elementy jako omezující:

 • Předčasné (eager) vyhodnocení slotů brání kompozici komponent. Vue scoped sloty jsou mocný mechanismus pro kompozici komponent, který nemůže být podporován custom elementy kvůli eager povaze nativních slotů. Předčasné vyhodnocení slotů také znamená, že komponenta příjemce nemůže ovládat, kdy nebo zda vykreslit část obsahu slotu.

 • V současné době je nutné vložit CSS do JavaScriptu, aby bylo možné dodávat custom elementy s ohraničeným shadow DOM a implementovat je do shadow rootů za běhu. To také vede k duplikovaným stylům v markupu v případě SSR scénářů. V této oblasti se pracuje na platformních funkcích, ale zatím nejsou všeobecně podporovány a stále existují obavy ohledně výkonu v produkčním prostředí / SSR. Mezitím Vue SFC poskytuje mechanismy pro ohraničení CSS, které umožňují extrahování stylů do běžných CSS souborů.

Vue vždy bude držet krok s nejnovějšími standardy na webové platformě a rádi využijeme to, co platforma poskytuje, pokud to usnadní naši práci. Nicméně, naším cílem je poskytovat řešení, která fungují dobře a fungují dnes. To znamená, že musíme nové funkce platformy začlenit s kritickým přístupem - a to zahrnuje vyplňování mezer, kde standardy stále selhávají.

Vue a Web Components has loaded