Skip to content

Reactivity API: Utility

isRef()

Zkontroluje, zda je hodnota ref objektem.

 • Typ

  ts
  function isRef<T>(r: Ref<T> | unknown): r is Ref<T>

  Všimněte si, že návratový typ je typový predikát, což znamená, že isRef může být použit jako type guard:

  ts
  let foo: unknown
  if (isRef(foo)) {
   // typ foo je zúžen na Ref<unknown>
   foo.value
  }

unref()

Vrátí vnitřní hodnotu, pokud je parametr ref, jinak vrátí samotný parametr. Toto je zkrácená funkce pro val = isRef(val) ? val.value : val.

 • Typ

  ts
  function unref<T>(ref: T | Ref<T>): T
 • Příklad

  ts
  function useFoo(x: number | Ref<number>) {
   const unwrapped = unref(x)
   // unwrapped je nyní zaručeně číslo
  }

toRef()

Může být použito k normalizaci hodnot / refs / getterů na refs (3.3+).

Může také být použito k vytvoření ref pro vlastnost na zdrojovém reaktivním objektu. Vytvořený ref je synchronizován se svou zdrojovou vlastností: změna zdrojové vlastnosti aktualizuje ref a naopak.

 • Typ

  ts
  // normalizační signatura (3.3+)
  function toRef<T>(
   value: T
  ): T extends () => infer R
   ? Readonly<Ref<R>>
   : T extends Ref
   ? T
   : Ref<UnwrapRef<T>>
  
  // signatura pro vlastnost objektu
  function toRef<T extends object, K extends keyof T>(
   object: T,
   key: K,
   defaultValue?: T[K]
  ): ToRef<T[K]>
  
  type ToRef<T> = T extends Ref ? T : Ref<T>
 • Příklad

  Normalizační signatura (3.3+):

  js
  // vrátí existující ref beze změny
  toRef(existingRef)
  
  // vytvoří readonly ref, který volá getter při přístupu k .value
  toRef(() => props.foo)
  
  // vytvoří normální ref z ne-funkčních hodnot
  // ekvivalentní ref(1)
  toRef(1)

  Signatura pro vlastnost objektu:

  js
  const state = reactive({
   foo: 1,
   bar: 2
  })
  
  // dvousměrný odkaz, který se synchronizuje s původní vlastností
  const fooRef = toRef(state, 'foo')
  
  // změna odkazu aktualizuje původní hodnotu
  fooRef.value++
  console.log(state.foo) // 2
  
  // změna původní hodnoty také aktualizuje odkaz
  state.foo++
  console.log(fooRef.value) // 3

  Všimněte si, že to je odlišné od:

  js
  const fooRef = ref(state.foo)

  Výše uvedený odkaz není synchronizován s state.foo, protože ref() přijímá pouze prostou číselnou hodnotu.

  toRef() je užitečné, když chcete předat odkaz na vlastnost do composable funkce:

  vue
  <script setup>
  import { toRef } from 'vue'
  
  const props = defineProps(/* ... */)
  
  // převést `props.foo` na odkaz a předat ho do
  // composable funkce
  useSomeFeature(toRef(props, 'foo'))
  
  // getter syntaxe - doporučeno od verze 3.3+
  useSomeFeature(toRef(() => props.foo))
  </script>

  Při použití toRef s vlastnostmi (props) komponenty jsou stále aplikována běžná omezení týkající se změny vlastností. Pokus o přiřazení nové hodnoty k odkazu je ekvivalentní pokusu o změnu vlastnosti přímo a není povolen. V takovém případě byste měli zvážit použití computed s get a set. Pro více informací se podívejte se na průvodce použitím v-model s komponentami.

  Při použití signatury pro vlastnosti objektu vrátí toRef() použitelný odkaz i v případě, že zdrojová vlastnost v současné době neexistuje. To umožňuje pracovat s volitelnými vlastnostmi, které by nebyly zachyceny pomocí toRefs.

toValue()

Normalizuje hodnoty / refs / gettery na hodnoty. Podobá se unref() s tím rozdílem, že normalizuje i gettery. Pokud je argument getter, bude vyvolán a bude vrácena jeho návratová hodnota.

To lze použít v composable funkcích k normalizaci parametru, který může být buď hodnota, ref nebo getter.

 • Typ

  ts
  function toValue<T>(source: T | Ref<T> | (() => T)): T
 • Příklad

  js
  toValue(1) //    --> 1
  toValue(ref(1)) // --> 1
  toValue(() => 1) // --> 1

  Normalizace argumentů v composable funkcích:

  ts
  import type { MaybeRefOrGetter } from 'vue'
  
  function useFeature(id: MaybeRefOrGetter<number>) {
   watch(() => toValue(id), id => {
    // reagovat na změny id
   })
  }
  
  // tato composable funkce podporuje následující:
  useFeature(1)
  useFeature(ref(1))
  useFeature(() => 1)

toRefs()

Převede reaktivní objekt na obyčejný, kde každá vlastnost výsledného objektu je ref odkazující na odpovídající vlastnost původního objektu. Každý jednotlivý ref je vytvořen pomocí toRef().

 • Typ

  ts
  function toRefs<T extends object>(
   object: T
  ): {
   [K in keyof T]: ToRef<T[K]>
  }
  
  type ToRef = T extends Ref ? T : Ref<T>
 • Příklad

  js
  const state = reactive({
   foo: 1,
   bar: 2
  })
  
  const stateAsRefs = toRefs(state)
  /*
  Typ stateAsRefs: {
   foo: Ref<number>,
   bar: Ref<number>
  }
  */
  
  // Ref a původní vlastnost jsou „propojeny“
  state.foo++
  console.log(stateAsRefs.foo.value) // 2
  
  stateAsRefs.foo.value++
  console.log(state.foo) // 3

  toRefs je užitečné při vrácení reaktivního objektu z composable funkce, aby cílová komponenta mohla destrukturovat / rozložit vrácený objekt bez ztráty reaktivity:

  js
  function useFeatureX() {
   const state = reactive({
    foo: 1,
    bar: 2
   })
  
   // ...logika pracující s objektem `state`
  
   // převést návratovou hodnotu na refs 
   return toRefs(state)
  }
  
  // lze destrukturovat bez ztráty reaktivity
  const { foo, bar } = useFeatureX()

  toRefs vygeneruje refs pouze pro vlastnosti, které jsou na zdrojovém objektu enumerable v době volání. Pro vytvoření ref pro vlastnost, která ještě nemusí existovat, místo toho použijte toRef.

isProxy()

Zkontroluje, zda je objekt proxy vytvořenou pomocí reactive(), readonly(), shallowReactive() nebo shallowReadonly().

 • Typ

  ts
  function isProxy(value: any): boolean

isReactive()

Zkontroluje, zda je objekt proxy vytvořený pomocí reactive() nebo shallowReactive().

 • Typ

  ts
  function isReactive(value: unknown): boolean

isReadonly()

Zkontroluje, zda je předaná hodnota objektem pouze pro čtení. Vlastnosti objektu pouze pro čtení se mohou měnit, ale nelze je přímo přiřadit pomocí předaného objektu.

Proxy vytvořené pomocí readonly() a shallowReadonly() jsou považovány za pouze pro čtení, stejně jako computed() ref bez funkce set.

 • Typ

  ts
  function isReadonly(value: unknown): boolean
Reactivity API: Utility has loaded