Skip to content
Obsah stránky

Vestavěné speciální atributy

key

Speciální atribut key se používá především jako nápověda pro virtuální DOM algoritmus Vue pro identifikaci elementů (VNodes) při porovnávání nového seznamu s původním seznamem.

 • Očekává: number | string | symbol

 • Podrobnosti

  Bez key atributů Vue používá algoritmus, který minimalizuje pohyb elementů a snaží se co nejvíce upravit / znovupoužít elementy stejného typu na stejném místě. S použitím key se elementy přeuspořádávají na základě změny pořadí klíčů a elementy s klíči, které již nejsou přítomny, budou vždy odstraněny / zničeny.

  Potomci stejného společného rodiče musí mít unikátní klíče. Duplicitní atributy key způsobí chyby při vykreslování.

  Nejběžnější použití je v kombinaci s v-for:

  template
  <ul>
   <li v-for="item in items" :key="item.id">...</li>
  </ul>

  Mohou být také použity k vynucenému nahrazení elementu/komponenty místo jejího znovupoužití. To může být užitečné, když chcete:

  • Správně spustit lifecycle hooky komponenty
  • Spustit přechody (transitions)

  Například:

  template
  <transition>
   <span :key="text">{{ text }}</span>
  </transition>

  Když se změní text, <span> bude vždy nahrazen místo pouhé úpravy, takže se přechod spustí.

 • Viz také: Průvodce - Vykreslování seznamu - Udržování stavu pomocí key

ref

Určuje Template ref.

 • Očekává: string | Function

 • Podrobnosti

  ref se používá k zaregistrování reference na element nebo komponentu potomka.

  V Options API bude reference zaregistrována v objektu this.$refs komponenty:

  template
  <!-- uloženo jako this.$refs.p -->
  <p ref="p">ahoj</p>

  V Composition API bude reference uložena jako ref se shodným názvem:

  vue
  <script setup>
  import { ref } from 'vue'
  
  const p = ref()
  </script>
  
  <template>
   <p ref="p">ahoj</p>
  </template>

  Pokud je použito na obyčejném DOM elementu, reference bude odkazovat na tento element; pokud je použito na komponentě potomka, reference bude odkazovat na příslušnou instanci komponenty.

  Alternativně může ref přijmout hodnotu funkce, která poskytuje plnou kontrolu, kam referenci uložit:

  template
  <ChildComponent :ref="(el) => child = el" />

  Důležitá poznámka ohledně času registrace ref: protože samotné refs jsou vytvořeny jako výsledek vykreslovací funkce, musíte počkat, až je komponenta připojena (mounted), než k nim lze přistoupit.

  this.$refs také není reaktivní, proto byste se neměli pokoušet tento objekt použít v šablonách pro data-binding.

 • Viz také:

is

Používá se pro binding dynamických komponent.

Vestavěné speciální atributy has loaded