Skip to content
Obsah stránky

Pluginy

Úvod

Pluginy jsou samostatné kusy kódu, které obvykle přidávají do Vue funkcionalitu na úrovni aplikace. Plugin instalujeme takto:

js
import { createApp } from 'vue'

const app = createApp({})

app.use(myPlugin, {
 /* nepovinné parametry */
})

Plugin je definován buď jako objekt, který vystavuje metodu install(), nebo jednoduše jako funkce, která se jako instalátor chová sama. Instalační funkce obdrží instanci aplikace spolu s dalšími parametry předanými do app.use(), pokud existují:

js
const myPlugin = {
 install(app, options) {
  // konfigurace aplikace
 }
}

Pro pluginy neexistuje žádný přesně definovaný rozsah, ale běžné scénáře, ve kterých jsou užitečné, zahrnují:

 1. Registrace jedné nebo více globálních komponent nebo vlastních direktiv pomocí app.component() a app.directive().

 2. Označení zdroje jako injectable napříč aplikací prostředinctvím volání app.provide().

 3. Přidání globálních promměných instance či metod jejich připojením k app.config.globalProperties.

 4. Knihovna, která potřebuje provést kombinaci výše uvedného (např. vue-router).

Tvorba pluginu

Abychom lépe pochopili, jak vlastní Vue.js pluginy vytvářet, vytvoříme velmi zjednodušenou verzi pluginu, který zobrazuje překladové i18n (zkratka pro Internationalization) řetězce.

Začněme nastavením objektu pluginu. Doporučujeme jej vytvořit v samostatném souboru a exportovat ho, jak je uvedeno níže, aby byla logika uzavřená a oddělená.

js
// plugins/i18n.js
export default {
 install: (app, options) => {
  // kód pluginu bude zde
 }
}

Chceme vytvořit překladovou funkci. Tato funkce obdrží string key s tečkovým oddělovačem, který použijeme k vyhledání přeloženého textu v možnostech zadaných uživatelem. Toto je zamýšlené použití v šablonách:

template
<h1>{{ $translate('greetings.hello') }}</h1>

Protože by tato funkce měla být dostupná globálně ve všech šablonách, vytvoříme ji tak, že ji v našem pluginu připojíme k app.config.globalProperties:

js
// plugins/i18n.js
export default {
 install: (app, options) => {
  // vložit globálně dostupnou funkci `$translate()`
  app.config.globalProperties.$translate = (key) => {
   // získat proměnnou vnořenou v `options`
   // při použití `key` jako cesty
   return key.split('.').reduce((o, i) => {
    if (o) return o[i]
   }, options)
  }
 }
}

Naše funkce $translate přijme string jako např. greetings.hello, podívá se do konfigurace poskytnuté uživatelem a vrátí přeloženou hodnotu.

Objekt obsahující přeložené klíče by měl být předán pluginu během instalace prostřednictvím dodatečných parametrů v app.use():

js
import i18nPlugin from './plugins/i18n'

app.use(i18nPlugin, {
 greetings: {
  hello: 'Bonjour!'
 }
})

Nyní bude naše volání $translate('greetings.hello') za běhu nahrazeno textem Bonjour!.

Viz také: Rozšiřování globálních vlastností

TIP

Globální vlastnosti používejte jen zřídka. Pokud se v aplikaci používá příliš mnoho globálních promněných vložených různými pluginy, může se rychle stát nepřehlednou.

Provide / Inject spolu s pluginy

Pluginy nám také umožňují použít inject k poskytování funkce nebo parametru uživatelům pluginu. Například můžeme aplikaci umožnit přístup k parametru options, aby mohla používat objekt s překlady.

js
// plugins/i18n.js
export default {
 install: (app, options) => {
  app.provide('i18n', options)
 }
}

Uživatelé pluginu nyní budou schopni vložit options pluginu do svých komponent pomocí klíče i18n:

vue
<script setup>
import { inject } from 'vue'

const i18n = inject('i18n')

console.log(i18n.greetings.hello)
</script>
js
export default {
 inject: ['i18n'],
 created() {
  console.log(this.i18n.greetings.hello)
 }
}
Pluginy has loaded