Skip to content

Pravidla priority D: Používejte s rozvahou

Některé funkce Vue existují pro přizpůsobení se vzácným okrajovým případům nebo kvůli hladší migraci z legacy kódu. Při nadměrném používání však mohou ztížit údržbu vašeho kódu nebo se dokonce stát zdrojem chyb. Tato pravidla upozorňují na potenciálně rizikové funkce a popisují, kdy a proč je třeba se jim vyhnout.

Selektory prvků + scoped

Selektory prvků by v rámci scoped neměly být používány.

Upřednostněte selektory tříd před selektory prvků ve scoped stylech, protože velké počty selektorů prvků jsou pomalé.

Podrobné vysvětlení

Pro zajištění omezení stylů přidává Vue do prvků komponent jedinečný atribut, jako je data-v-f3f3eg9. Poté jsou selektory upraveny tak, aby byly vybírány pouze odpovídající prvky s tímto atributem (např. button[data-v-f3f3eg9]).

Problém je v tom, že velký počet selektorů atributů prvku (např. button[data-v-f3f3eg9]) bude výrazně pomalejší než selektory atributů třídy (např. .btn-close[data-v-f3f3eg9]). Proto by měly být preferovány selektory tříd, kdykoli je to možné.

Špatně

template
<template>
 <button>×</button>
</template>

<style scoped>
button {
 background-color: red;
}
</style>

Dobře

template
<template>
 <button class="btn btn-close">×</button>
</template>

<style scoped>
.btn-close {
 background-color: red;
}
</style>

Impliitní komunikace rodič-potomek

Vlastnosti (props) a události (events) by měly být v komunikaci rodič-potomek mezi komponentami upřednostňovány před this.$parent nebo změnami vlastností.

Ideální Vue aplikace posílá vlastnosti dolů a události nahoru. Pokud se budete držet této konvence, budou vaše komponenty mnohem srozumitelnější. Existují však okrajové případy, kdy změna vlastností nebo použití this.$parent může zjednodušit dvě komponenty, které již stejně jsou pevně svázány.

Problém je, že existuje také mnoho jednoduchých případů, kdy tyto vzory mohou nabízet zdánlivé pohodlí. Pozor: nenechte se svést k výměně jednoduchosti (být schopen porozumět toku vašeho aplikačního stavu) za krátkodobé pohodlí (napsat méně kódu).

Špatně

js
app.component('TodoItem', {
 props: {
  todo: {
   type: Object,
   required: true
  }
 },

 template: '<input v-model="todo.text">'
})
js
app.component('TodoItem', {
 props: {
  todo: {
   type: Object,
   required: true
  }
 },

 methods: {
  removeTodo() {
   this.$parent.todos = this.$parent.todos.filter(
    (todo) => todo.id !== vm.todo.id
   )
  }
 },

 template: `
  <span>
   {{ todo.text }}
   <button @click="removeTodo">
    ×
   </button>
  </span>
 `
})

Dobře

js
app.component('TodoItem', {
 props: {
  todo: {
   type: Object,
   required: true
  }
 },

 emits: ['input'],

 template: `
  <input
   :value="todo.text"
   @input="$emit('input', $event.target.value)"
  >
 `
})
js
app.component('TodoItem', {
 props: {
  todo: {
   type: Object,
   required: true
  }
 },

 emits: ['delete'],

 template: `
  <span>
   {{ todo.text }}
   <button @click="$emit('delete')">
    ×
   </button>
  </span>
 `
})

Bad

vue
<script setup>
defineProps({
 todo: {
  type: Object,
  required: true
 }
})
</script>

<template>
 <input v-model="todo.text" />
</template>
vue
<script setup>
import { getCurrentInstance } from 'vue'

const props = defineProps({
 todo: {
  type: Object,
  required: true
 }
})

const instance = getCurrentInstance()

function removeTodo() {
 const parent = instance.parent
 if (!parent) return

 parent.props.todos = parent.props.todos.filter((todo) => {
  return todo.id !== props.todo.id
 })
}
</script>

<template>
 <span>
  {{ todo.text }}
  <button @click="removeTodo">×</button>
 </span>
</template>

Good

vue
<script setup>
defineProps({
 todo: {
  type: Object,
  required: true
 }
})

const emit = defineEmits(['input'])
</script>

<template>
 <input :value="todo.text" @input="emit('input', $event.target.value)" />
</template>
vue
<script setup>
defineProps({
 todo: {
  type: Object,
  required: true
 }
})

const emit = defineEmits(['delete'])
</script>

<template>
 <span>
  {{ todo.text }}
  <button @click="emit('delete')">×</button>
 </span>
</template>
Pravidla priority D: Používejte s&nbsp;rozvahou has loaded