Skip to content

Pravidla priority C: Doporučené

Tam, kde existuje více stejně dobrých možností, lze pro zajištění konzistence vybrat libovolnou z nich. V těchto pravidlech popisujeme každou přijatelnou možnost a navrhujeme výchozí variantu. To znamená, že se můžete ve své vlastní kódové bázi volně rozhodnout, pokud budete konzistentní a máte pro to dobrý důvod. Ale mějte prosím dobrý důvod! Přizpůsobením se standardu komunity budete:

 1. trénovat svůj mozek, aby snadněji analyzoval většinu kódu v rámci Vue komunity, se kterým se setkáte
 2. umět zkopírovat a vložit většinu příkladů kódu v rámci Vue komunity bez dalších úprav
 3. častěji nacházet nové zaměstnance, kteří jsou již zvyklí na váš styl kódování, alespoň pokud jde o Vue

Pořadí možností nastavení komponent/instancí

Možnosti nastavení komponent/instancí (options) by měly být řazeny konzistentně.

Toto je výchozí pořadí, které doporučujeme pro možnosti nastavení komponent. Jsou rozděleny do kategorií, takže budete vědět, kam přidat nová nastavení z pluginů.

 1. Globální povědomí (vyžaduje znalost mimo komponentu)

  • name
 2. Nastavení kompilátoru šablony (mění způsob kompilace šablon)

  • compilerOptions
 3. Závislosti šablon (prvky (assets) použité v šabloně)

  • components
  • directives
 4. Kompozice (slučují do možností nastavení další vlastnosti)

  • extends
  • mixins
  • provide/inject
 5. Interface (rozhranní komponenty)

  • inheritAttrs
  • props
  • emits
 6. Composition API (vstupní bod pro použití Composition API)

  • setup
 7. Lokální stav (state) (lokální reaktivní proměnné)

  • data
  • computed
 8. Události (events) (callbacky vyvolávané reaktivními prvky)

  • watch
  • Události životního cyklu (v pořadí, v jakém jsou volány)
   • beforeCreate
   • created
   • beforeMount
   • mounted
   • beforeUpdate
   • updated
   • activated
   • deactivated
   • beforeUnmount
   • unmounted
   • errorCaptured
   • renderTracked
   • renderTriggered
 9. Nereaktivní vlastnosti (vlastnosti instance nezávislé na systému reaktivity)

  • methods
 10. Vykreslování (rendering) (deklarativní popis výstupu komponenty)

  • template/render

Pořadí atributů elementů

Atributy elementů (včetně komponent) by měly být řazeny konzistentně.

Toto je výchozí pořadí, které doporučujeme pro atributy komponent. Jsou rozděleny do kategorií, takže budete vědět, kam přidat vlastní atributy a příkazy.

 1. Definice (poskytuje možnosti komponent)

  • is
 2. Vykreslování seznamu (vytváří více variant stejného prvku)

  • v-for
 3. Podmínky (zda má být element vykreslen/ukázán)

  • v-if
  • v-else-if
  • v-else
  • v-show
  • v-cloak
 4. Modifikátory vykreslení (mění způsob vykreslování elementu)

  • v-pre
  • v-once
 5. Globální povědomí (vyžaduje znalost mimo komponentu)

  • id
 6. Unikátní atributy (attributy, které vyžadují unikátní hodnoty)

  • ref
  • key
 7. Two-Way Binding (kombinace přiřazení hodnoty (binding) a událostí (events))

  • v-model
 8. Jiné atributy (všechny nespecifikované vázané i nevázané atributy)

 9. Události (event-listenery komponenty)

  • v-on
 10. Obsah (přepisují obsah elementu)

  • v-html
  • v-text

Prázdné řádky v možnostech nastavení komponenty/instance

Možná budete chtít přidat jeden prázdný řádek mezi víceřádkové vlastnosti, zejména pokud se možnosti již nevejdou na vaši obrazovku bez posouvání.

Když komponenty začnou vypadat stísněně nebo obtížně čitelné, přidání mezer mezi víceřádkové vlastnosti může usnadnit jejich opětovné procházení. V některých editorech jako Vim, mohou tyto varianty formátování také usnadnit navigaci pomocí klávesnice.

Špatně

js
props: {
 value: {
  type: String,
  required: true
 },

 focused: {
  type: Boolean,
  default: false
 },

 label: String,
 icon: String
},

computed: {
 formattedValue() {
  // ...
 },

 inputClasses() {
  // ...
 }
}

Dobře

js
// je v pořádku nemít žádné mezery, dokud je komponenta
// stále dobře čitelná a lze v ní snadno navigovat
props: {
 value: {
  type: String,
  required: true
 },
 focused: {
  type: Boolean,
  default: false
 },
 label: String,
 icon: String
},
computed: {
 formattedValue() {
  // ...
 },
 inputClasses() {
  // ...
 }
}

Špatně

js
defineProps({
 value: {
  type: String,
  required: true
 },
 focused: {
  type: Boolean,
  default: false
 },
 label: String,
 icon: String
})
const formattedValue = computed(() => {
 // ...
})
const inputClasses = computed(() => {
 // ...
})

Dobře

js
defineProps({
 value: {
  type: String,
  required: true
 },

 focused: {
  type: Boolean,
  default: false
 },

 label: String,
 icon: String
})

const formattedValue = computed(() => {
 // ...
})

const inputClasses = computed(() => {
 // ...
})

Pořadí hlavních sekcí Single-file komponenty (SFC)

Single-File komponenty (SFC) by měly vždy řadit tagy sekcí <script>, <template><style> konzistentně, přičemž <style> by měl být poslední, protože je vždy nezbytný jeden ze dvou zbylých.

Špatně

template
<style>/* ... */</style>
<script>/* ... */</script>
<template>...</template>
template
<!-- ComponentA.vue -->
<script>/* ... */</script>
<template>...</template>
<style>/* ... */</style>

<!-- ComponentB.vue -->
<template>...</template>
<script>/* ... */</script>
<style>/* ... */</style>

Dobře

template
<!-- ComponentA.vue -->
<script>/* ... */</script>
<template>...</template>
<style>/* ... */</style>

<!-- ComponentB.vue -->
<script>/* ... */</script>
<template>...</template>
<style>/* ... */</style>
template
<!-- ComponentA.vue -->
<template>...</template>
<script>/* ... */</script>
<style>/* ... */</style>

<!-- ComponentB.vue -->
<template>...</template>
<script>/* ... */</script>
<style>/* ... */</style>
Pravidla priority C: Doporučené has loaded